Long Service Ceremony 2019

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ Long Service Ceremony 2019 ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บริษัทเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  ซึ่งเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลากรที่ร่วมทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน 10 ปี และ 5 ปี ซึ่งในปี 2019 นี้ มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณดังกล่าวทั้งสิ้นถึง 46 คน ทั้งนี้ รวมถึงท่านกรรมการผู้จัดการ (คุณวรรณา นพอาภรณ์) ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ร่วมทำงานกับบริษัทฯ มากว่า 13 ปี โดยพิธีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณปรีดี ดาวฉาย ประธานบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด และประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณและให้โอวาสแก่พนักงาน และได้รับเกียรติจากท่านกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น

https://www.itmx.co.th/home/wp-content/uploads/2019/09/AR1A6009.jpg