API Hub

เงื่อนไขการใช้บริการ API Hub

                        กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
1)
ต้องเป็นธนาคารสมาชิกที่ใช้บริการ PromptPay ของบริษัทฯ
2)
ต้องมีการแจ้งความประสงค์การสมัครบริการ API Hub Services ที่ต้องการ โดยไม่มีการจัดทำสัญญาแนบท้ายบริการฯเพิ่มเติม เนื่องจากบริการ API Hub เป็นส่วนหนึ่งของบริการ PromptPay
3)
สามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1)
ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกบริการ API Hub Service ที่ต้องการปิดบริการ
2)
ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกสัญญาบริการ PromptPay และสิ้นสุดสมาชิกภาพ
3)
ธนาคารสมาชิกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครสมาชิกบริการ API Hub Services อันเป็นผลให้ถูกปิดบริการ หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพ

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

                        ลูกค้าของธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกบริการ PromptPay ที่ให้บริการ API Hub Service ต่างๆ เช่น Slip Verification, Mobile number ownership validation ตามเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้โดยตรงจากธนาคารผู้ให้บริการแต่ละราย

                        API หรือ Application Programming Interface คือ Code คำสั่ง ที่อนุญาตให้ Software Program สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ หรือ กล่าวได้ว่า API คือช่องทางสำหรับขอใช้บริการคำสั่งจาก Operation System (OS) หรือ Application ต่างๆ สำหรับการใช้งาน API ในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร สำหรับการชำระเงินนั้น พบว่าสถาบันการเงินต่างๆสามารถสร้างนวัตกรรมและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วย API สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีระบบใหม่กับ Core Banking ระบบเดิมของธนาคารได้อย่างง่ายดาย และสามารถมอบประสบการณ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าด้วยบริการธนาคารออนไลน์ผ่าน Mobile Banking ที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น และธนาคารก็ได้ประโยชน์จากต้นทุนต่อรายการที่ลดลง เมื่อเทียบกับช่องทางบริการอื่นๆ เช่น ATM หรือสาขา นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์ในด้านการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และทำให้ Mobile Banking เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย และทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

                        บริษัทฯได้ลงทุนสร้าง API Infrastructure หรือ API Hub สำหรับ Banking Industry เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสมาชิก โดยมีการประยุกต์ใช้งาน API กับบริการต่างๆหลายบริการ รวมทั้งงานด้าน Back Office และ IT Operation ด้วย เพื่อช่วยทำให้ธนาคารสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และยังช่วยให้ธนาคารประหยัดต้นทุนในระยะยาวด้วยการแชร์ API Infrastructure กลางของบริษัทฯ ลดการพัฒนาโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบริการที่ดีขึ้น และประหยัดต้นทุนค่าบำรุงรักษาอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับ Standard API เพื่อให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกและลูกค้าธนาคาร ได้แก่

1.  Standard API – Transaction Verification

                        ลักษณะบริการ

                        การตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการโอนเงินหรือการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบพร้อมเพย์จากหลักฐานการโอน/ชำระเงิน หรือใบสลิป โดยผู้บริโภคหรือร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดยใช้ mobile banking application ของธนาคารที่เป็นสมาชิกในระบบพร้อมเพย์ และมีบริการ Standard API – Transaction Verification เพื่อสแกน miniQR ที่อยู่ในใบสลิปของธนาคารใดก็ได้ โดยธนาคารผู้ออกใบสลิปจะสร้าง miniQR ไว้ในใบสลิปเสมอเพื่อป้องกันการปลอมแปลง แก้ไข ดัดแปลงข้อมูลในใบสลิปซึ่งถูกใช้เป็นหลักฐานการโอน/ชำระเงิน ดังนั้น ลูกค้าต้องการตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์โดยการสแกน miniQR ที่อยู่ในใบสลิป ธนาคาร Service Bank จะเรียก API มายังระบบกลางของบริษัทฯและส่งต่อไปยังธนาคารผู้ออกใบสลิป เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน/ชำระเงินของรายการต้องการตรวจสอบจาก miniQR ในใบสลิปนั้น โดยข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารผู้ออกใบสลิปจะถูกแสดงผลที่ mobile banking application ของธนาคาร Service Bank บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้า นอกจากนี้การตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์ยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการชำระเงินในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับเงินในทันที โดยอาจจะเกิดจากระบบของธนาคารร้านค้ากำลังมีปัญหา ณ ขณะนั้น แต่ลูกค้าผู้บริโภคถูกหักเงินในบัญชีธนาคารไปเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบด้วยการสแกน mini QR ในใบสลิปจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกิดความมั่นใจต่อระบบการชำระเงินพร้อมเพย์

                        รูปแบบการให้บริการ

                        บริการระบบ Standard API – Mobile Ownership Validation เป็นบริการ online ที่ให้บริการได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน (24*7) โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้จากโทรศัพท์มือถือของตน มี Business Flow ดังนี้

                        1)  ลูกค้าของผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Bank หรือ Non-Bank) ทำรายการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินหรือชำระเงินจากใบสลิปผ่านช่องทางของผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นสมาชิกของบริการ Standard API – Transaction Verification

                        2)  ผู้ให้บริการรับชำระเงินจะส่งรายการ Request ที่ลูกค้าขอดำเนินการในข้อ 1 มายังระบบ Standard API – Transaction Verification หลังจากนั้นระบบจะทำการค้นหาและส่งรายการต่อไปให้ผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป

                              2.1 กรณีที่ระบบค้นหาแล้วไม่พบผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป ระบบจะแจ้งผลกลับไปยังผู้ที่ส่ง Request
                              2.2 กรณีที่ระบบค้นหาแล้วพบผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป ระบบจะส่ง Request ต่อไปยังผู้ออกสลิป

                        3)  เมื่อผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกสลิปได้รับ Request แล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของการโอนเงินหรือชำระเงิน แล้วตอบกลับข้อมูลรายละเอียดของ Transaction ที่ตรวจสอบนั้นกลับไปยังผู้ให้บริการรับชำระเงินที่ส่ง Request มา

                        4)  ผู้ให้บริการรับชำระเงินที่ส่ง Request จะแจ้งผลการตรวจสอบรายการให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ลูกค้าทำรายการ

                        Standard API - Transaction Verification

2.  Standard API – Mobile Ownership Validation

                        ลักษณะบริการ

                        การตรวจสอบความเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ ด้วยบริการ Standard API – Mobile Ownership Validation เป็นการให้บริการระบบงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ใช้เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารสมาชิกเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ที่ประยุกต์ใช้เป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครลงทะเบียน PromptPay สำหรับการปลดล็อคการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ได้ เนื่องจากหมายเลขนั้นได้ถูกลงทะเบียนผูกกับบัญชีของบุคคลอื่นไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริการ Standard API – Mobile Ownership Validation จะช่วยยืนยันความเป็น Ownership ของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ธนาคารสามารถยกเลิกการลงทะเบียนที่มีอยู่ในระบบพร้อมเพย์และทำให้เจ้าของหมายเลขดังกล่าวสามารถลงทะเบียนในระบบได้ โดยบริการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กสทช. ธปท. สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของการให้บริการระบบ PromptPay แก่ผู้บริโภค

                        รูปแบบการให้บริการ

                        บริการระบบ Standard API – Mobile Ownership Validation เป็นบริการ online ที่ให้บริการได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน (24*7) โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้จากโทรศัพท์มือถือของตน มี Business Flow ดังนี้

                        1)  ลูกค้ากด USSD พร้อมกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งรายการร้องขอไปยังผู้ให้บริการโทรคมนาคมตรวจสอบความเป็นเจ้าของของหมายเลขโทรศัพท์กับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนั้นๆ

                        2)  ผู้ให้บริการรับชำระเงินจะส่งรายการ Request ที่ลูกค้าขอดำเนินการในข้อ 1 มายังระบบ Standard API – Transaction Verification หลังจากนั้นระบบจะทำการค้นหาและส่งรายการต่อไปให้ผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป

                              2.1  หากผลการตรวจสอบถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับ Reference Code เพื่อไปยืนยันกับธนาคาร
                              2.2  หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะไม่ได้รับ Reference Code

                        3)  ลูกค้านำ Reference Code ไปยืนยันที่สาขาธนาคารที่ลูกค้าต้องการสมัครใช้บริการ PromptPay

                        4)  ธนาคารนำข้อมูล Reference Code, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และวันที่ทำการร้องขอ ส่งต่อไปยัง ITMX เพื่อทำการตรวจสอบ

                        5)  ITMX ตรวจสอบรายการร้องขอ และส่งผลการตรวจสอบกลับมายังธนาคาร ว่าข้อมูลที่ได้รับตรงกันกับ Reference Code ที่ ITMX ทำการเข้ารหัสไว้หรือไม่

                        6)  ธนาคารแจ้งผลการตรวจสอบต่อลูกค้า

                              6.1  หากผลการตรวจสอบของธนาคารถูกต้อง ธนาคารจะทำการสมัครลงทะเบียนในระบบ PromptPay
                              6.2  หากผลการตรวจสอบของธนาคารไม่ถูกต้อง ธนาคารจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสมัครลงทะเบียนในระบบ PromptPay

                        Standard API - Mobile-Ownership-Validation

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ API Hub

รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร ที่อยู่ เว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ Transaction Verification Mobile Number Ownership Validation
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.bangkokbank.com
1333
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
https://www.kasikornbank.com
02-888-8888
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
https://krungthai.com
02-111-1111
02-208-8443 ถึง 4
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.tmbbank.com
ในประเทศ
1558
ต่างประเทศ
+662 299 1558
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.scb.co.th
02-777-7777
02-722-2222
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.cimbthai.com/th
02-626-7777
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
https://www.uob.co.th
02-285-1555
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
https://www.krungsri.com
1572
030 ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVING BANK
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
https://www.gsb.or.th
1115
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
https://www.ghbank.co.th
02-645-9000
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.baac.or.th
02-555-0555
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.thanachartbank.co.th
1770
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.tisco.co.th
02-080-6000
02-633-6000
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.kiatnakin.co.th
02-165-5555
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
https://www.lhbank.co.th
1327