คุณผยง ศรีวณิช

ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย


คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์

กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ

ดร. ปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการ
ธนาคารทหารไทย

คุณวรนุช เดชะไกศยะ

กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์

ดร.พิพัฒน์พงศ โปษยานนท์

กรรมการ
ธนาคารกสิกรไทย

คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล

กรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี

กรรมการ
สมาคมธนาคารไทย

คุณจำรัส สว่างสมุทร

กรรมการอิสระ

คุณสุรงค์ บูลกุล

กรรมการอิสระ

คุณวรรณา นพอาภรณ์

กรรมการ