คุณผยง ศรีวณิช

ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานใหญ่ อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222
Fax. 0-2255-9391

คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์

กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-4333
Fax. 0-2236-8281-2

ดร. ปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111
Fax. 0-2273-7121

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-5678
Fax. 0-2937-7454

คุณวรนุช เดชะไกศยะ

กรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2296-2000
Fax. 0-2683-1484

ดร.พิพัฒน์พงศ โปษยานนท์

กรรมการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1146

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี

กรรมการ
สมาคมธนาคารไทย
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7500-8

คุณวรรณา นพอาภรณ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
เลขที่ 5/13 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2558-7555

คุณจำรัส สว่างสมุทร

กรรมการอิสระ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2345-1000

คุณสุรงค์ บูลกุล

กรรมการอิสระ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
โทร. 0-2140-4600
Fax. 0-2140-4601