จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงานและการบริหารงาน เพื่อสร้างและรักษาชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ ตลอดทั้งความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณธรรม และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและสาธารณชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นนั้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
   ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง มีวินัย และเป็นธรรม
   หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในผลประโยชน์ และให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศ และของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
   มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการบริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ไว้วางใจ