คุณวรรณา นพอาภรณ์
(กรรมการผู้จัดการ)

นับเป็นเวลากว่า 12 ปีที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการชำระเงินระหว่างธนาคารบริการแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 และได้ทำการพัฒนาและทดสอบโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดจากธนาคารสมาชิกทั้งหมด และบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการ IT Solution

ในปี 2550 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระบบการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบการดำเนินการของแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินแห่งชาติปี 2547 บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและให้บริการระบบบริการ SMART Credit โดยรับโอนสมาชิกจากระบบบริการของฝ่ายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนตุลาคมเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันมีธนาคารสมาชิกร่วมให้บริการระบบดังกล่าว 33 ธนาคาร ในเดือนมิถุนายน ปี 2551 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ SMART Credit Same Day ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารสมาชิก ที่ใช้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการโอนมีผลสำเร็จในวันทำการเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบ Direct Debit และพร้อมที่จะให้บริการสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการ ATM POOL สำหรับการถอนเงิน สอบถามยอดเงิน และโอนเงิน ผ่านระบบ ATM และ Counter แก่ธนาคารสมาชิกกลุ่มแรกในเดือนกุมภาพันธ์ และสามารถให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกได้ครบ 22 ธนาคาร ภายในสิ้นปี 2551 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการชำระดุลระหว่างธนาคารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลสถานะการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการควบคุมและตรวจสอบสถานะดุลการชำระเงินของธนาคารสมาชิก รวมถึงการเปิดให้บริการระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการชำระดุลระหว่าง ธนาคารอีกด้วย

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ด้านต่างๆ ในระบบการชำระเงินได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งความต้องการของสมาชิก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางที่ชัดเจน เพื่อรองรับกับสิ่งท้าทายดังกล่าว ดังนี้

1. มีการขยายการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มให้มากขึ้น
2. มีการขยายช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้เงินสด
3. มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
4. มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระต้นทุนของการให้บริการ
5. มีการพัฒนาระบบการ ชำระเงินที่เป็นการสนับสนุนธนาคารสมาชิก ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในต่างประเทศ ตลอดจนการทำการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
6. สร้างมาตรการและวิธี การดำเนินการเพื่อให้ระบบการชำระเงินในประเทศดำเนินไปอย่างมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน

ความสำเร็จและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมา แสดงถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ในนามของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ในการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้