2548
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอทีเอ็ม พูล จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548
เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ทำการพัฒนาและดำเนินการระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) โดยระบบ ITMX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศ เพื่อรองรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินไปยังต่างประเทศในอนาคต ระบบ ITMX จะรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และการโอนเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ, มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
2560
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดตัวบริการ “พร้อมเพย์” (PromptPay) อย่างเป็นทางการ
เริ่มให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน แทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้แล้ว เพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงินให้กับประชาชน นับเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
2560
บริษัทเริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับชำระเงินข้ามธนาคารแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา
เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ สำหรับนิติบุคคล/ผู้ประกอบการ ช่วยให้บริษัท (Biller) มีช่องทางในการรับชำระบิลแบบข้ามธนาคารได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร ลูกค้าผู้ชำระเงินสามารถชำระบิลได้จากช่องทางของธนาคารที่ร่วมให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์
2561
บริษัทเริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับเรียกเก็บเงินแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา
เป็นการให้บริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ โดยบริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จะช่วยให้ร้านค้ารวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการเพื่อขอให้ชำระเงิน