คำนิยาม
“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
“สมาชิก” หรือ “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง สมาชิกของบริษัทฯที่เป็นกลุ่มของธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

รายละเอียดทั่วไป
บริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ท่านทราบและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่เป็นพนักงานของสมาชิก หรือ พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าถึง แก้ไข และวิธีการใช้สิทธิในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะพนักงานของสมาชิก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาบริการระหว่างบริษัทฯ และสมาชิก โดยจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการลงทะเบียนและใช้บริการ
2. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างงานระหว่างท่าน และบริษัท โดยจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
3. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาบริการระหว่างบริษัทฯ และสมาชิก โดยจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4. เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
5. เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ท่านทราบ
6. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ตามสัญญา เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

การคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะไม่กระทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่
1. บริษัทฯ ได้รับการยินยอมจากท่าน และจะต้องเป็นการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล
3. เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
4. เพื่อการพิจารณา พิพากษาคดีของศาล

การรับทราบและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ท่านได้รับทราบในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจะมีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และท่านยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การติดต่อสื่อสารหรือร้องเรียนกรณีเกิดข้อมูลรั่วไหล ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทฯ โดยแจ้งมาที่อีเมล : DPO@itmx.co.th