ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้รับความไว้วางใจจากธนาคารสมาชิก ดังนั้น บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของธนาคารสมาชิก หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ ทราบ หากท่านมิใช่ธนาคารสมาชิก และทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสมาชิกของบริษัทฯ นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ