บริการของ Bulk Payment System

 

ความปลอดภัยของระบบ Bulk Payment

          บริษัทฯ เห็นความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม โดยคำสั่งโอนเงินที่ส่งจากธนาคารสมาชิก มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง เครือข่ายเฉพาะ (Private Network) ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล ที่ถูกส่งผ่านระหว่างธนาคารสมาชิกและบริษัทฯ

          นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ผู้ส่งข้อมูลจะมี Private Key ประจำตัวในการสร้าง Digital Signature กำกับในข้อมูลที่ส่งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้ระบบ Bulk Payment สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักดูข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

เงื่อนไขการใช้บริการ Bulk Payment System

            1. กรณีเป็นธนาคาร

                 คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
                  1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                  2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

                 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
                  1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                  2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

2.  กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

          บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการใช้บริการของระบบ จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ธนาคารสมาชิกของระบบใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของระบบ Bulk Payment โดยทำข้อตกลงการใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ ธนาคารสมาชิกจะทำข้อมูลตาม format ของระบบ Bulk Payment และส่งให้บริษัทฯ ณ วันที่ต้องการโอนเงิน ตามเวลาที่กำหนดหรือล่วงหน้าก่อนวันที่จ่ายเงิน 30 วัน ตามปฏิทิน เมื่อถึงวันจ่ายเงิน บริษัทฯ จะชำระดุลระหว่างธนาคาร โดยผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินในวันเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ Bulk Payment

1.  ธุรกิจที่มีการรับ หรือการจ่ายเงินรายย่อย สามารถเรียกเก็บ และจ่ายชำระเงินข้ามsธนาคาร ได้สะดวกกว่าเดิม เพราะผู้รับและผู้จ่ายเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอยู่ที่ธนาคารเดียวกัน
2.  ลดงานเอกสาร เช่น การเตรียมงานเอกสาร การเขียนเช็ค การตรวจนับเงินสด
3.  ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและแรงงาน
4.  ง่ายต่อการตรวจสอบ เพราะระบบจัดทำรายละเอียด ทั้งด้านผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงินให้สามารถตรวจสอบได้
5.  การโอนชำระเงินมีผลถูกต้องแน่นอน ได้รับเงินทันที เมื่อมีการหักบัญชีจากผู้จ่ายเงิน
6.  มีความปลอดภัยสูง เพราะระบบใช้วิธีการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

DC3 (Credit Next Day)

ลักษณะบริการ
    Bulk Payment Credit เป็นบริการสำหรับรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการ จำนวนมาก และผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคารจะได้รับเงินในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DC2) หรือ Next Day (DC3)

Bulk Payment Credit Next Day (DC3) เป็นการโอนเงินจากลูกค้าของธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่โอนเงิน เช่น

  • – จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เข้าบัญชีพนักงานหรือลูกจ้าง
  • – จ่ายเงินปันผลของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น
  • – จ่ายคืนภาษีของกรมสรรพากร
  – จ่ายดอกเบี้ยตราสารต่างๆ
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ Bulk Payment:  DC3 (Credit Next Day)
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
001
(1)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND (BOT)
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
http://www.bot.or.th
โทร. 0-2283-5353
โทรสาร 0-2280-0449,
0-2280-0626
002
(2)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
004
(3)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
006
(4)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
008
(5)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ 
JPMORGAN CHASE BANK, BANGKOK BRANCH (JPMC)
20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.th.jpmorgan.com
โทร. 0-2684-2000
โทรสาร 0-2684-2460
011
(6)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
014
(7)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
017
(8)
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
018
(9)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
โทร. 0-2353-8000
โทรสาร 0-2353-8282
020
(10)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 http://www.standardchartered.co.th
โทร. 0-2233-2111
โทรสาร 0-2236-1968
022
(11)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
024
(12)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(13)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
026
(14)
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (MEGA ICBC)
อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ 36/12 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400
www.ctnbank.com.tw/en/index.asp
โทร. 0-2259-2000-9
027
(15)
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.bankofamerica.com/th
โทร. 0-2305-2900 ,
0-2305-2820
โทรสาร 0-2305-2999
030
(16)
ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
031
(17)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.hsbc.co.th/th
โทร. 0-2614-4000
032
(18)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DB)
208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.db.com
โทร. 0-2651-5000
033
(19)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
โทร. 0-2246-0303
โทรสาร 0-2246-1789
034
(20)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
039
(21)
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC)

98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/

โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
045
(22)
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP)
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.bnpparibas.co.th
โทร. 0-2636-1900
โทรสาร 0-2636-1935
052
(23)
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Bank of China Limited, Bangkok Branch(BOC)
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
http://www.bankofchina.com 
โทร. 0-2286-1010
โทรสาร 0-2286-1020
065
(24)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
066
(25)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.com
โทร. 02-204-2763 ,
02-204-1557 ,
02-650-6999
ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
067
(26)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
โทร. 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
069
(27)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
โทร. 0-2680-3668
โทรสาร 0-2257-0849
070
(28)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI)
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com/th/
โทร. 0-2663-9999
โทรสาร 0-2663-9888
071
(29)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
073
(30)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
079
(31)
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (ANZ)
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.anz.com/thailand/en/about-us
โทร. 02-263-7900
โทรสาร 02-168-8780
080(32)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL. (SMTB)
98 สาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2230-6100
โทรสาร 0-2230-6150
รวม 32 ธนาคารสมาชิก

DC2 (Credit Same Day)

ลักษณะบริการ
    Bulk Payment Credit เป็นบริการสำหรับรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการ จำนวนมาก และผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคารจะได้รับเงินในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DC2) หรือ Next Day (DC3)

    Bulk Payment Credit Same Day (DC2) เป็นการโอนเงินจากลูกค้าของธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินในวันที่โอนเงิน ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้นไม่ต้องรอรับเงินในวันทำการถัดไป ประเภทของรายการเหมือนกับการใช้ Bulk Payment Credit Next Day คือ

  • – จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เข้าบัญชีพนักงานหรือลูกจ้าง
  • – จ่ายเงินปันผลของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น
  • – จ่ายคืนภาษีของกรมสรรพากร
  – จ่ายดอกเบี้ยตราสารต่างๆ
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ Bulk Payment:  DC2 (Credit Same Day)
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
001
(1)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND (BOT)
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
http://www.bot.or.th
โทร. 0-2283-5353
โทรสาร 0-2280-0449,
0-2280-0626
002
(2)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
004
(3)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
006
(4)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
011
(5)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
014
(6)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
017
(7)
 
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
018
(8)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
โทร. 0-2353-8000
โทรสาร 0-2353-8282
020
(9)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 http://www.standardchartered.co.th
โทร. 0-2233-2111
โทรสาร 0-2236-1968
022
(10)
 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
024
(11)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(12)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
026
(13)
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (MEGA ICBC)
อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ 36/12 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 แขวงคลองตัน
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400
www.ctnbank.com.tw/en/index.asp
โทร. 0-2259-2000-9
027
(14)
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.bankofamerica.com/th
โทร. 0-2305-2900 ,
0-2305-2820
โทรสาร 0-2305-2999
030
(15)
ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
031
(16)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.hsbc.co.th/th
โทร. 0-2614-4000
032
(17)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DB)
208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.db.com
โทร. 0-2651-5000
034
(18)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
039
(19)
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC)
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/
โทร. 0-2163-2999 และ 02-002-0222

โทรสาร.                    0-2200-2600               และ 0-2020-9600

045
(20)
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP)
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.bnpparibas.co.th       
โทร. 0-2636-1900
โทรสาร 0-2636-1935
052
(21)
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Bank of China Limited, Bangkok Branch (BOC)
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
http://www.bankofchina.com       
โทร. 0-2286-1010
โทรสาร 0-2286-1020
065
(22)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
066
(23)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.com
โทร. 02-204-2763 ,
02-204-1557 ,
02-650-6999
ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
067
(24)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
โทร. 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
069
(25)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
โทร. 0-2680-3668
โทรสาร 0-2257-0849
070
(26)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI)
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC THAI)
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com/th/       
โทร. 0-2663-9999
โทรสาร 0-2663-9888
071
(27)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
073
(28)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
079(29) ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
(ANZ)
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.anz.com/thailand/en/about-us
โทร. 02-263-7900
โทรสาร 02-168-8780
080(30)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL. (SMTB)
98 สาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2230-6100 
โทรสาร 0-2230-6150
รวม 30 ธนาคารสมาชิก

DD3 (Debit Next Day)

ลักษณะบริการ
     Bulk Payment Debit เป็นบริการสำหรับหักบัญชีระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการมาก โดยได้มีการทำสัญญาตกลงกันไว้ล่วงหน้า และผู้ถูกหักบัญชีที่อยู่ต่างธนาคาร จะถูกหักบัญชีในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DD2) หรือ Next Day (DD3) ปัจจุบันมีเฉพาะบริการ Debit Next Day เท่านั้น

     Bulk Payment Debit Next Day (DD3) ธนาคาร ผู้รับฝากเงินของผู้รับชำระเงิน ส่งคำสั่งเพื่อไปหักเงินในบัญชีลูกค้า ที่เปิดบัญชีไว้กับต่างธนาคาร ซึ่งผู้รับชำระเงิน จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ส่งคำสั่งให้หักบัญชี เพื่อรองรับบริการต่างๆ ดังนี้

 • ชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ชําระค่าเบี้ยประกัน ประกันชีวิต
   
 • เรียกเก็บเงินตามบัตรเครดิต, ค่าผ่อนชําระ, ซื้อหลักทรัพย์
   
 • ค่าสมาชิก ค่าบํารุง ฯลฯ
   

หมายเหตุ: ระบบพร้อมจะเปิดให้บริการ ภายในปีนี้