ลักษณะบริการของระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

บริษัทฯ พัฒนาระบบ  CFMD  เพื่อให้รองรับการตรวจจับและแจ้งเตือนสำหรับรายการที่สงสัยว่าจะเป็น Fraud ที่เกิดจากรายการประเภท Inter Bank จากบริการ Single Payment ,ITMX Local Switching และรายการประเภท On-Us เพื่อให้ธนาคารดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการของธนาคารต่อไปดังนี้

1. รายการประเภท Inter Bank

บริษัทให้บริการระบบ CFMD สำหรับรายการ Inter Bank โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ Inter Bank ที่ส่งผ่านระบบ Switching ของบริษัทได้แก่ ระบบ Single Payment และ ระบบ ITMX Local Switching   โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบ CFMD เพื่อให้ระบบ CFMD ทำหน้าที่ประมวลรายการในการ ตรวจจับรายการ (Interbank)  Fraud  ในกรณีที่พบรายการที่สงสัยว่าจะเป็นรายการ  Fraud ระบบ จะแจ้งเตือน ให้กับธนาคารสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในระบบแบบ Near Real Time  โดยระบบเปิดให้บริการตลอด 24  ชั่วโมง 7วัน

2. รายการประเภท On-Us 

บริษัทให้บริการประมวลผลรายการ On-Us โดยมีการคิดค่าบริการสำหรับธนาคารสมาชิกที่มีความประสงค์จะส่งรายการเข้ามายัง ระบบ CFMD  นอกเหนือจากรายการ Inter Bank ที่ส่งเข้าระบบ Switching ของ ITMX เพื่อให้ระบบ CFMD ประมวลผลรายการในการตรวจจับรายการ Fraud โดยมีการเชื่อมโดยระบบของธนาคารกับระบบ CFMD เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกัน  ในกรณีที่พบรายการที่สงสัยว่าจะเป็นรายการ  Fraud ระบบ จะแจ้งเตือน ให้กับธนาคารสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้ในระบบ แบบ Near Real Time โดยระบบเปิดให้บริการตลอด 24  ชั่วโมง 7 วัน

ประเภทรายการที่ระบบ CFMD ตรวจสอบ

ระบบ  CFMD ตรวจสอบรายการประเภทต่างๆ ที่เกิดจากบริการ Single Payment และ ITMX Local Switching ทั้งรายการ Inter Bank และรายการ On-Us

 •   รายการSingle Payment (ATM Pool)ประกอบด้วย
  • รายการถามยอดจากเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ATM Inquiry)
  • รายการถอนเงินจากเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ATM Withdrawal)
  • รายการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ORFT ATM)
  • รายการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นในธนาคารเดียวกันผ่านเครื่อง ATM ด้วยบัตร ATM (ATM Transfer)
  • รายการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านสาขาธนาคาร (ORFT Counter Inter Bank)
  • รายการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นในธนาคารเดียวกันผ่านสาขาธนาคาร(ORFT Counter On-us)
 • รายการ ITMX Local Switching ประกอบด้วย
  • รายการซื้อสินค้าหรือบริการจากเครื่อง EDC ด้วยบัตร ATM หรือบัตร Debit (Point of Sale: POS)ทั้งรายการ Inter Bank และรายการ On-us
  • รายการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง E-Commerce (Card not Present: CNP)

ทั้งนี้ในส่วนของรายการ On-Us นั้น เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในธนาคารและผ่านช่องทางของธนาคาร ประเภทของรายการที่จะส่งเข้ามาตรวจสอบอาจจะมาจากช่องทางอื่น เช่น Internet Banking, Mobile Banking  เป็นต้น โดยธนาคารต้องส่งรายการ On-Us เข้ามาที่ ITMX  ผ่านช่องท่าง MPLS Network  ด้วย  Message Layout  ตามที่ ITMX กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

ธนาคารสมาชิกที่สนใจบริการ CFMD สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้ใน Website

ประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการใช้บริการระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

1. ธนาคารใช้เวลาในการ  Implement  ระบบ น้อยกว่าการ Implement ระบบของธนาคารเอง

2. ธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าบำรุงรักษาHardware และ Software รายปี, ค่า Software License,ค่าปรับปรุงระบบ (Product Upgrade), และค่าบริการอื่นๆ  เมื่อเทียบกับการที่ธนาคารติดตั้งระบบ CFMD  เอง

3. ธนาคารสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าบริการระบบ CFMD(Transaction Fees) โดยบริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการในส่วนของรายการ On Us เท่านั้น (รายการ Interbank ที่ส่งผ่าน บริษัทฯ จะไม่ถูกคิดค่าบริการ)

4. บริษัทฯ สามารถ support ระบบงาน CFMD ของทางธนาคารในรูปแบบ 24*7

5. บริษัทฯ จัด Training Course และ Support การสร้าง Business Rules ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6. ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบรายการจากทุกช่องทาง ได้แก่ รายการ ATM, Debit, Credit Card, Internet & Mobile Banking รวมถึงรายการในส่วนของ Acquiring

7. ระบบงานมี Feature ในการ Test Ruleซึ่งจะช่วยในการคำนวณรายการที่จะเกิดขึ้น จากการสร้าง Rules เป็นต้น

8. ระบบมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS, e-mail และผ่านหน้าจอ Web Application

9. สามารถเรียกดูรายงานสถิติต่างๆ เกี่ยวกับระบบ  Fraud จากระบบงานเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและป้องกันการเกิด Fraud ได้

10. ธนาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายการทั้งจากรายการ Interbank และ On Us

11. ระบบCFMD ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย PCI/DSS  และมีการต่ออายุ Certificate ทุกปี ทำให้ธนาคารที่ใช้บริการ CFMD มั่นใจได้ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ความปลอดภัยของระบบ Card Fraud Monitoring  and Detection: CFMD

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CFMD โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบ ชำระเงินผ่านบัตรมีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ระบบ CFMDของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management Systems) หรือระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้ผ่านการรับรองการ Complied ตามมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรระดับสากลแล้ว