ลักษณะบริการของ ITMX e-GP Bank Gateway

บริการ ITMX e-GP Bank Gateway  เป็นการให้บริการ  Gateway ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธนาคารสมาชิกกับกรมบัญชีกลาง สำหรับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ในส่วนของหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการยื่นขอ/แจ้งคืน/ แจ้งริบหนังสือค้ำประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประเภทของหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์  5 ประเภท ได้แก่

1) หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond, Tender Guarantee)

2) หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)

3) หนังสือค้ำประกันการรับค่าจ้าง/ค่าพัสดุล่วงหน้า (Advance Bond)

4) หนังสือค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน (Retention Bond)

5) หนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ (Lien Bond)

2) การซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นช่องทางในการจำหน่ายเอกสารและซื้อเอกสารผ่านธนาคาร โดยผู้ค้าภาครัฐที่ต้องการซื้อเอกสารการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถซื้อเอกสารผ่านธนาคาร  และธนาคารจะส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ระบบ  e-GP ผ่านระบบ ITMX e-GP Bank Gateway ทำให้หน่วยจัดซื้อ ภาครัฐสามารถค้นหา และตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินค่าเอกสารเข้าบัญชีของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบจะเปิดให้ผู้ค้าภาครัฐสามารถ Download  เอกสารต่อไปได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาซื้อเอกสารที่หน่วยงานภาครัฐ

ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ITMX e-GB Bank Gateway
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
011
(1)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
018
(2)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
โทร. 0-2353-8000
022
(3)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000
0-2626-7000
024
(4)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(5)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
031
(6)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.hsbc.co.th/th
โทร. 0-2614-4000
034
(7)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
045
(8)
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP)
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.bnpparibas.co.th
โทร. 0-2636-1900
065
(9)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9000
070
(10)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC)
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com
โทร. 0-2663-9999
071
(11)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
073
(12)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
รวม 12 ธนาคารสมาชิก

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมใช้บริการ ระบบ ITMX e-GP Bank Gateway  ของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                 คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
                  1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                  2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

                 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
                  1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                  2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ ITMX e-GP Bank Gateway  

1.      ธนาคารไม่ต้องสร้าง Interface เพิ่มในการเชื่อมต่อกับกรมบัญชีกลาง สามารถใช้ Infrastructure (MPLS Cloud) เดิมที่เชื่อมต่อกับระบบ ITMX ได้ทันที เป็นการลดภาระต้นทุนของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2.      การเชื่อมต่อระหว่างธนาคารและระบบ ITMX ใช้ Protocol ebMS ซึ่งมีความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในการรับส่งเอกสาร โดยใช้ Software NSW Bank Client เชื่อมต่อกับระบบ ITMX

3.      ธนาคารสามารถลดเวลาในการทดสอบ เพราะทดสอบผ่านระบบ ITMX โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานในการทดสอบให้กับธนาคาร

4.      เพิ่มช่องทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต เช่นการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

5.      บริษัทฯ มีทีม Supportทั้งระหว่างการพัฒนาการทดสอบ และ Production( 24 X 7 )

6.      มีการออกรายงานรายวันและรายเดือนให้กับธนาคารสมาชิก

ความปลอดภัยของระบบ ITMX e-GP Bank Gateway 

  บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ NSW Bank Gateway  โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบการโอนเงิน/ชำระเงินของประเทศ มีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ