บริการของ Local Switching System

 

ลักษณะบริการของ Local Switching (Debit)

ITMX Local Switching สำหรับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เป็นบริการเชื่อมต่อระบบงานของบริษัทฯ กับระบบงานของธนาคารสมาชิก Switching โดยวิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (On-Line) เพื่อทำ การรับ-ส่งรายการขออนุมัติการทำการตัดยอดเงินในบัญชีผู้ถือบัตรของธนาคารผู้ออกบัตร และบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ณ จุดขายสินค้าและ/หรือบริการ โดยผ่านเครื่องรับบัตร (Electronic Data Capture – เครื่อง EDC) หรือบริการช่องทางอื่นๆ ของธนาคารเจ้าของเครื่อง โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางส่งผ่าน (Switching) รายการคำขออนุมัติและรายการอนุมัติการตัดยอดเงินดังกล่าว โดยระบบปัจจุบันใช้เฉพาะบัตร ATM และ/หรือบัตรเดบิต ที่ออกในประเทศไทยเพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการผ่านธนาคารเจ้าของเครื่องในประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการ Back Office เช่น ประมวลผลและชำระดุล กระบวนการคิดค่าธรรมเนียม การปฏิเสธการทำรายการ การปรับปรุงรายการ และการเรียกดูรายงาน ฯลฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • กรณีเป็นธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
  • เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้นสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website

 • กรณีเป็นร้านค้าหรือผู้ให้บริการการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ จุดขาย (Point Of Sale)
  • สามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ จากธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ได้โดยตรง
 • กรณีเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
  • เป็นลูกค้าที่มีบัตร ATM หรือบัตร Debit ซึ่งออกโดยธนาคารหรือสถาบันผู้ออกบัตรภายในประเทศ และมีการซื้อสินค้าและหรือบริการภายในประเทศ

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครขอใช้บริการบัตรสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ ได้จากธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรได้โดยตรง

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ ITMX Local Switching

 1. ลูกค้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย ลดการพกเงินสดสำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่อง จากมีช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้แทนเงินสดได้เพิ่มขึ้น
 2. ลดต้นทุนการจัดการเงินสด เช่น การตรวจนับธนบัตร การขนส่ง/การจัดเก็บ/เติมเงิน ATM  ค่าจัดเก็บรักษาเงินสด ค่าประกันภัย เป็นต้น ของภาคการเงิน
 3. ลดความเสี่ยงจากธนบัตรปลอม
 4. ลดต้นทุนการให้บริการระบบการชำระเงินของธนาคาร โดยการใช้ระบบ Local Switching ที่มีอยู่แล้วในประเทศ
 5. ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบการชำระเงินของต่างประเทศ

ความปลอดภัยของระบบ ITMX Local Switching

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Local Switching  System โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบ ชำระเงินผ่านบัตรมีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ระบบ Local Switching ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management Systems) หรือระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้ผ่านการรับรองการ Complied ตามมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรระดับสากลแล้ว

Local Switching System (Debit)

ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบITMX  Local Switching

รหัส

ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์

ข้อมูลการติดต่อ

1

002

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) Fax. 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com

2

004

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) Fax. 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com

3

006

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) Fax. 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th

4

011

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) Fax. 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com

5

014

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) Fax. 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th

6

017

ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0-2788-2000
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th

7

022

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) Tel.0-2636-8000, 0-2626-7000
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT) Fax.0-2657-3333
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.aeon.co.th

8

024

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2343-3000
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th

9

025

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) Fax. 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com

10

030

ธนาคารออมสิน Tel. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB). Fax. 0-2655-9001
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th

11

065

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2655-9000
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. Fax. 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
http://www.thanachartbank.co.th

12

070

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2629-5588
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LITMITED Fax. 0-2663-9300
ชั้น 11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com

13

901

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Tel.02-6655000
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED (KTC) Fax. 0-2665-5190
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktc.co.th

14

907

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Tel.02-2665-0123
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
http://www.aeon.co.th
รวม 14 ธนาคารสมาชิก