ลักษณะบริการของ NSW Bank Gateway System

NSW Bank Gateway เป็น Gateway เชื่อมโยงระหว่างธนาคารกับกรมศุลกากร (e-customs) และหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อรองรับข้อมูลธุรกรรมการชำระเงิน (e-Payment) และ e-Guarantee ทั้งกรณี On-Us, Interbank และด้านธุรกรรมการส่งออกและนำเข้า (Trade Finance) โดยระยะแรกจะเริ่มให้บริการ e-Payment (On-us), e-Payment Guarantee และ e-Payment (Interbank) ส่วน Trade Finance จะให้บริการในลำดับถัดไป ซึ่งการให้บริการระบบ NSW Bank Gateway เป็นการพัฒนาระบบ Gateway เชื่อมต่อระบบ Infrastructure ที่ธนาคารสมาชิกมีการเชื่อมอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยใช้โครงสร้างการโอนเงินที่มีอยู่ คือ Bulk Payment และระบบ Single Payment ในส่วน Online Retail Funds Transfer (ORFT) กรณีมีการชำระเงินระหว่างธนาคาร

ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ NSW

รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
014
(2)
ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
018
(3)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp
โทร. 0-2353-8000
โทรสาร 0-2353-8282
024
(4)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(5)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
027
(6)
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION (AMERICA)
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.bankofamerica.com/th
โทร. 0-2305-2900 ,
0-2305-2820
โทรสาร 0-2305-2999
รวม 6 ธนาคารสมาชิก

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมใช้บริการ ระบบ NSW Bank Gateway ของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                 คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
                  1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                  2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

                 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
                  1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                  2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ NSW Bank Gateway System

 

  1. อัตราค่าธรรมเนียม Switching Fee ต่ำ
  2. ธนาคารสมาชิกสามารถใช้ Infrastructure ที่เชื่อมโยงกับบริษัทฯ ปัจจุบันได้
  3. ธนาคารสมาชิกสามารถรองรับปริมาณ Payment Transaction ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อทุกหน่วยงานราชการใช้บริการ Payment ผ่าน NSW ธนาคารสมาชิกสามารถใช้ช่องทางการชำระเงิน หรือ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน สำหรับรายการ Inter Bank  เช่น Bulk Payment หรือ Single Payment เป็นต้น
  4. ธนาคารสมาชิกสามารถรองรับการให้บริการแบบ B2B ผ่าน NSW เช่น  ให้ผู้ประกอบการ   สามารถชำระเงินค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ผ่าน NSW ได้
  5. ธนาคารสมาชิกมีความสะดวกและรวดเร็วในการเชื่อมต่อกับกรมศุลกากรและหน่วยงานราชการอื่นๆ
  6. ระบบงานมีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง และความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากเป็น National Payment   Gateway
  7. รองรับการเชื่อมโยงกับ NSW ต่างประเทศในอนาคต (Cross Border)

ความปลอดภัยของระบบ NSW Bank Gateway System 

บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ NSW Bank Gateway  โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบการโอนเงิน/ชำระเงินของประเทศ มีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ