ลักษณะสำคัญของระบบ PromptPay

                        แนวคิด Any ID หรือ PromptPay คือ การพัฒนารูปแบบการโอนเงินของประเทศ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ประชาชนยังสามารถโอนเงินโดยใช้ข้อมูล Any ID พื้นฐานเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน (National ID) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile no.) อีเมลล์ (Email Address) และ e-wallet ID หรือ e-wallet ID เพื่อทำรายการชำระเงินหรือโอนเงินระหว่างธนาคารได้ โดยแนวทางการดำเนินการ คือ การสร้าง Centralize Registration Database เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อผูก Any ID กับเลขที่บัญชีธนาคารผ่านช่องทางของสถาบันการเงินต่างๆ เช่น Branch, ATM, Call Center, Internet Banking และ Mobile Banking โดยสถาบันการเงินเป็นผู้นำส่งข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียน PromptPay ที่ดูแลโดยหน่วยงานกลาง คือ บริษัท National ITMX หลังจากนั้นประชาชนสามารถทำรายการโอนเงินโดยใช้ข้อมูล Any ID พื้นฐาน 4 ประเภท ดังกล่าวผ่านช่องทางการบริการของธนาคาร ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดเกิดการแข่งขันแบบ Free Market และนำไปสู่ Market Equilibrium ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดโดยรวม สถาบันการเงินสามารถแข่งขันกันพัฒนาช่องทางการโอนเงินต่างๆของตนเองได้อย่างเสรี เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Application ที่มีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกให้ผู้โอนเงินสามารถทำรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบเลขบัญชีธนาคารของผู้รับเงินปลายทาง เพียงกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินหรือเลือกรายชื่อจาก Contact List ในโทรศัพท์มือถือ แล้วกรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน และกดยืนยืนการทำรายการ (P2P money transfer) หรือการโอนเงินแบบที่มี Reference Code แนบไปด้วย ผู้รับโอนสามารถนำ Reference Code พร้อม OTP Password ที่ได้รับทาง SMS หรือ Email เพื่อไปรับเงินที่เครื่อง ATM โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ATM หรือมีบัญชีธนาคาร (Card-less ATM) เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการระบบ PromptPay

                        เงื่อนไขการใช้บริการระบบ PromptPay แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

                        กรณีเป็นธนาคาร

                            คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
                        1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                        2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

                            การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
                        1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
                        2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

                        กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร
                        ลูกค้าของธนาคารต่างๆ สามารถสมัครขอใช้บริการต่างๆ ของระบบ PromptPay ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกร่วมใช้บริการกับ National ITMX โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

ประโยชน์ของบริการระบบ PromptPay

                        ระบบพร้อมเพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน ดังนี้

                        1. ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมผ่านช่องทางและบริการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ การชำระค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินโดยตรงผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้

                        2. ภาคธุรกิจ : มีช่องทางรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็วจากการใช้ ID ที่ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและ SMEs โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ที่สามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

                        3. ภาครัฐ : เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เช่น การโอนเงินสวัสดิการถึงประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสียภาษีทำให้ การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค

                        4. เศรษฐกิจในภาพรวม : สนับสนุนการลดการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลดต้นทุนการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการทำลายธนบัตร เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของระบบ PromptPay

                        บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ PromptPay โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบชำระเงินผ่านบัตรมีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

                        ระบบ PromptPay ปฏิบัติการบนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management Systems) หรือระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้ผ่านการรับรองการ Complied ตามมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรระดับสากล

บริการต่างๆ ของระบบ PromptPay

บริการระบบ Centralize AnyID Registration

                        เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บข้อมูล Any ID 5 ประเภท ได้แก่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไทย (National ID) หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Mobile Number) เลขที่บัญชีธนาคาร (Account Number) e-Wallet และ e-Mail Address โดยจะผูกเลขที่บัญชีธนาคาร กับ Any ID พื้นฐานอีก 4 ประเภทที่เหลือ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะดูแลโดยหน่วยงานกลาง คือบริษัท National ITMX และเชื่อมต่อกับธนาคารสมาชิกเพื่อให้ประชาชนเข้ามาทำการลงทะเบียนรวมทั้ง Update แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านช่องทางการบริการ Online ของธนาคาร นอกจากนี้ในอนาคตฐานข้อมูลนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน เช่น Biller ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ และการคมนาคม เป็นต้น

                        เมื่อมีรายการโอนเงินแบบ Any ID เกิดขึ้น Payment Transaction ก็จะถูกส่งเข้ามาที่ฐานข้อมูลกลางก่อน เพื่อทำการ Mapping ข้อมูล ID กับเลขที่บัญชีธนาคาร หากเป็นรายการ Interbank Transaction ก็จะทำการ Switch ผ่านระบบ PromptPay เพื่อส่งรายการต่อไปยังธนาคารปลายทาง

บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายรายการ

(PromptPay for Electronic Bulk Credit Transfer) – บริการ Bulk Credit Transfer

                        Bulk PromptPay เป็นบริการที่พัฒนาบนระบบ Bulk Payment ที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูล (OFFT Message) เพื่อให้รองรับรายการโอนเงินด้วยรหัสนานานาม (Any ID) หรือ พร้อมเพย์ (PromptPay) เช่น เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เมื่อระบบงานได้รับ File ข้อมูลบริการ Bulk Credit Transfer จากธนาคารสมาชิกตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ระบบงานจะทำการค้นหาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนเงินปลายทางในระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท National ITMX ที่ลูกค้าเจ้าของ Any ID ได้ลงทะเบียน PromptPay ไว้เพื่อนำไปประมวลผลและส่งรายการให้กับธนาคารผู้รับโอนเงินปลายทางตามกระบวนการของระบบ Bulk Payment ในปัจจุบัน รวมทั้งการให้บริการด้านการประมวลผลเพื่อชำระดุลระหว่างธนาคารและกระบวนการด้าน Back office ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ นั้นมีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับบริการระบบ Bulk Payment ในปัจจุบัน ดังนั้นวิธีปฏิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆ สำหรับธนาคารสมาชิกจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับบริการ Bulk Payment ในปัจจุบัน

                        ปัจจุบันภาครัฐได้ใช้บริการ PromptPay Bulk Credit Transfer นี้ เป็นช่องทางในการโอนเงินสวัสดิการ หรือเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของภาครัฐให้กับประชาชน เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559 รวมถึงการจ่ายเงินคืนภาษีให้กับประชาชนของกรมสรรพกร ที่เริ่มใช้บริการตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา

บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(PromptPay for Electronic Single Payment and Funds Transfer)

                        เป็นการให้บริการด้านด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับบริการพร้อมเพย์ที่มีลักษณะธุรกรรมเป็นแบบ Online ทีละรายการ เช่น บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการโอนเงิน (PromptPay for Single Payment Credit Transfer) บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (PromptPay for Electronic Bill Payment) บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการแบบเรียกเก็บเงินจากปลายทาง (PromptPay for Request to Pay) เป็นต้น

                        บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (PromptPay for Electronic Single Payment and Funds Transfer) แบ่งเป็นบริการต่างๆ ดังนี้

1. บริการ PromptPay Credit Transfer

                        เป็นการให้บริการระบบการโอนเงินแบบ Online Real time โดยใช้รหัสนานานาม (Any ID) โดยธนาคารผู้โอนจะตัดบัญชีลูกค้าผู้โอนเงิน เพื่อไปเข้าบัญชีผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคารและผู้รับโอนเงินจะได้รับเงินทันทีเมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว บริการดังกล่าวสามารถรองรับการทำรายการผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคารสมาชิก เช่น เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM), Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ที่สามารถใช้กับบริการนี้ได้ต่อไปในอนาคต โดยเมื่อลูกค้าทำรายการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเข้ามาที่ศูนย์กลาง ระบบจะทำการค้นหาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนเงินปลายทางที่ผูกไว้กับรหัสนานานามนั้นในฐานข้อมูลกลาง ของบริษัท National ITMX ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้แล้วก่อนทำการโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้รับโอนที่มีบัญชีอยู่ธนาคารปลายทาง

2. บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับบริการชำระค่าสินค้าและบริการข้ามธนาคาร (PromptPay for Bill Payment Cross Bank)

                        เป็นการให้บริการระบบการชำระเงินแบบข้ามธนาคาร (Bill Payment Cross Bank) โดยใช้รหัสนานานามซึ่งเรียกว่า Biller ID เป็นข้อมูลหลักในการค้นหาบัญชีปลายทางของบริษัทผู้รับชำระเงินในฐานข้อมูลกลาง (Multi Proxy Platform : MPP) ของบริษัท ซึ่งธนาคารตัวแทนได้ทำการลงทะเบียนไว้โดยระบบจะทำการส่งรายการชำระเงินดังกล่าวไปยังบัญชีที่ผูกไว้กับรหัสนานานาม Biller ID ที่ธนาคารปลายทาง ช่วยให้ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล (Biller) มีช่องทางการรับชำระเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร และ ลูกค้าผู้ชำระเงินสามารถชำระบิลได้จากช่องทางของหลายธนาคารที่ร่วมให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์

3. บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการแจ้งให้โอนเงินหรือชำระเงิน (PromptPay for Request To Pay: RTP)

                        เป็นการให้บริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ โดยบริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จะช่วยให้ร้านค้ารวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน คือ

การส่งแจ้งเตือน : ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายรับชำระเงิน เช่น ร้านค้า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งข้อความแจ้งผู้ซื้อที่จะเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อขอให้ชำระเงินกลับด้วยการระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้จ่ายเงิน
การชำระเงินหลังรับการแจ้ง : เมื่อผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้รับข้อความแจ้งผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น Mobile Application ของธนาคาร (Mobile Banking) สามารถเลือกยืนยันการชำระเงินได้

                        ผู้ที่จะใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งการส่งแจ้ง และการรับแจ้งสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์และเปิดใช้บริการตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

4. My Prompt QR

                        การชำระค่าสินค้า/บริการแบบข้ามธนาคาร ผ่านการอ่าน QR Code (TQRC Customer Present) ซึ่งลูกค้าของผู้ให้บริการชำระเงินทำการสร้าง QR Code ผ่าน Mobile Application ที่ผู้ให้บริการชำระเงินพัฒนาขึ้น โดยให้ร้านค้าทำการสแกน QR Code ส่งคำสั่งขอตัดบัญชีผ่านระบบกลางของบริษัทฯ และส่งคำสั่งต่อไปยังธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ เพื่อดำเนินการหักบัญชีชำระค่าสินค้าหรือบริการ

                        MyPromptQR จะช่วยให้ภาคธุรกิจรับชาระเงินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถเชื่อมโยงระบบการรับชาระเงินกับระบบ Point of Sale ที่จุดรับชาระเงินของร้านค้าได้อัตโนมัติ สะดวกขึ้นจากการให้บริการ QR Code แบบเดิมที่ลูกค้ากรอกยอดเงินและสแกน QR Code ของร้านค้า จึงลดขั้นตอนและเวลาของแคชเชียร์ในการรับชำระเงิน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบส่งเสริมการขาย ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ในอนาคต

5. Thai QR Code (TQRC) Payment

                        การชำระค่าสินค้า/บริการแบบข้ามธนาคาร ผ่านการอ่าน QR Code (TQRC Merchant Present) ซึ่งร้านค้าของธนาคารผู้รับชำระเงินจะทำการสร้าง Dynamic QR ที่เครื่อง POS หรือ EDC รวมถึงการพิมพ์ Static QR แล้ววางไว้ที่ Cashier ของร้านค้า โดยให้ลูกค้าทำการสแกน QR Code ด้วย mobile banking application เพื่อชำระค่าสินค้า โดยธนาคารของลูกค้า (Service Bank) จะส่งคำสั่ง PromptPay Bill Payment มายังระบบกลางของบริษัทฯ และส่งคำสั่งต่อไปยังธนาคารของร้านค้า (Merchant Bank) เพื่อดำเนินการหักบัญชีลูกค้าและเครดิตบัญชีร้านค้าสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการแบบ Real-time

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการระบบพร้อมเพย์

รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร เบอร์โทร PromptPay Register PromptPay Bulk PromptPay Credit Transfer PromptPay Bill Payment PromptPay RTP PromptPay QR
001 BOT ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
https://www.bot.or.th
02-283-5353
02-280-0626
002 BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.bangkokbank.com
1333
004 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
https://www.kasikornbank.com
02-888-8888
006 KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
https://krungthai.com
02-111-1111
02-208-8443
02-208-8444
008 JPMC ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
JPMORGAN CHASE BANK, BANGKOK BRANCH
20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.jpmorgan.com/TH/en/about-us
02-684-2000
011 TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.tmbbank.com
ในประเทศ
1558
ต่างประเทศ
+662 299 1558
014 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.scb.co.th
02-777-7777
02-722-2222
017 CITI ธนาคารซิตี้แบงก์
CITIBANK, N.A. , BANGKOK BRANCH
99 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
https://www.citibank.co.th
ภายในประเทศ
1588
ต่างประเทศ
+66-2 232-2484
018 SMBC ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
https://www.smbc.co.jp
02-353-8000
020 SCBT ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.sc.com/th
02-233-2111
022 CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.cimbthai.com/th
02-626-7777
024 UOBT ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
https://www.uob.co.th
02-285-1555
025 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
https://www.krungsri.com
1572
027 AMERICA ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.bofaml.com
02-305-2900
02-305-2820
030 GSB ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVING BANK
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
https://www.gsb.or.th
1115
031 HSBC ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.hsbc.co.th/th
02-614-4000
032 DB ธนาคารดอยซ์แบงก์
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DB)
208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.db.com
02-651-5000
033 GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
https://www.ghbank.co.th
02-645-9000
034 BAAC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.baac.or.th
02-555-0555
039 MHCB MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
https://www.mizuhobank.com/thailand
02-163-2999
02-002-0222
045 BNPP BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH
990 Abdulrahim Place, 29th Floor
Rama 4 Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
https://www.bnpparibas.co.th
02-659-8900
065 TBANK ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.thanachartbank.co.th
1770
066 IBANK ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
https://www.ibank.co.th
02-650-6999
1302
067 TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.tisco.co.th
02-080-6000
02-633-6000
069 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
https://www.kiatnakin.co.th
02-165-5555
070 ICBC ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ 622 ชั้น 11,12,13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com
02-629-5588
071 TCRB ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
https://www.tcrbank.com
02-697-5454
073 LH BANK ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
https://www.lhbank.co.th
1327
080 SMTB ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL. (SMTB)
98 สาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
https://www.smtb.jp/smtbthai
02-230-6100