ลักษณะสำคัญของระบบ PromptPay

แนวคิด AnyIDหรือ PromptPay คือ การพัฒนารูปแบบการโอนเงินของประเทศ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ประชาชนยังสามารถโอนเงินโดยใช้ข้อมูล AnyID พื้นฐานเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน  (National ID) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile no.) อีเมลล์ (Email Address) และ e-wallet ID หรือ    e-wallet ID เพื่อทำรายการชำระเงินหรือโอนเงินระหว่างธนาคารได้  โดยแนวทางการดำเนินการ คือ การสร้าง Centralize Registration Database เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อผูก AnyID กับเลขที่บัญชีธนาคารผ่านช่องทางของสถาบันการเงินต่างๆ  เช่น Branch, ATM, Call Center, Internet Banking และ Mobile Banking โดยสถาบันการเงินเป็นผู้นำส่งข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียน PromptPay ที่ดูแลโดยหน่วยงานกลาง คือ บริษัท National ITMX  หลังจากนั้นประชาชนสามารถทำรายการโอนเงินโดยใช้ข้อมูล AnyID พื้นฐาน 4 ประเภท ดังกล่าว ผ่านช่องทางการบริการของธนาคาร  ทั้งนี้เพื่อให้ตลาดเกิดการแข่งขันแบบ Free Market และนำไปสู่ Market Equilibrium  ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดโดยรวม สถาบันการเงินสามารถแข่งขันกันพัฒนาช่องทางการโอนเงินต่างๆของตนเองได้อย่างเสรี เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Application ที่มีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกให้ผู้โอนเงินสามารถทำรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบเลขบัญชีธนาคารของผู้รับเงินปลายทาง เพียงกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินหรือเลือกรายชื่อจาก Contact List ในโทรศัพท์มือถือ แล้วกรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน และกดยืนยืนการทำรายการ (P2P money transfer) หรือการโอนเงินแบบที่มี Reference Code แนบไปด้วย ผู้รับโอนสามารถนำ Reference Code พร้อม OTP Password ที่ได้รับทาง SMS หรือ Email เพื่อไปรับเงินที่เครื่อง ATM โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ATM หรือมีบัญชีธนาคาร (Cardless  ATM) เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการระบบ PromptPay

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ PromptPay แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีเป็นธนาคาร

สามารถสมัครเป็นสมาชิกบริการต่างๆ ของระบบ PromptPay ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการอยู่ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของตน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1)  เป็นธนาคารพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือ

2)  เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน  Website

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆ สามารถสมัครขอใช้บริการต่างๆ ของระบบ PromprPay ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกร่วมใช้บริการกับ National  ITMX  โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

ประโยชน์ของบริการระบบ PromptPay

ระบบพร้อมเพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน ดังนี้

1.     ภาคประชาชน:  สามารถเข้าถึงบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและบริการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ การชำระค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ รวมถึงการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงินคืนภาษีจากภาครัฐจะได้รับเงินโดยตรงผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้

2.     ภาคธุรกิจ:  มีช่องทางรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็วจากการใช้ ID ที่ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก ช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและ SMEs โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ ที่สามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

3.     ภาครัฐ: เพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เช่น การโอนเงินสวัสดิการถึงประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสียภาษีทำให้ การจ่ายเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด และลดปัญหาการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค

4.     เศรษฐกิจในภาพรวม: สนับสนุนการลดการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน ลดต้นทุนการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ เช่น การพิมพ์ การขนส่ง การนับคัด และการทำลายธนบัตร เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดนโยบายช่วยเหลือธุรกิจ และประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของระบบ PromptPay

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ PromptPay โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network)  มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบ ชำระเงินผ่านบัตรมีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ระบบ PromptPay ปฏิบัติการบนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management Systems) หรือระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้ผ่านการรับรองการ Complied ตามมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรระดับสากล

บริการต่างๆ ของระบบ PromptPay

บริการระบบ Centralize AnyID Registration
เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บข้อมูลAnyID  5 ประเภท ได้แก่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไทย (National ID)  หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Mobile Number)  เลขที่บัญชีธนาคาร (Account Number)  e-Wallet และ e-Mail Addressโดยจะผูกเลขที่บัญชีธนาคาร กับ AnyID พื้นฐานอีก 4 ประเภทที่เหลือ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะดูแลโดยหน่วยงานกลาง คือบริษัท National ITMX และเชื่อมต่อกับธนาคารสมาชิกเพื่อให้ประชาชนเข้ามาทำการลงทะเบียนรวมทั้ง Update แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านช่องทางการบริการ Online ของธนาคาร นอกจากนี้ในอนาคตฐานข้อมูลนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน เช่น Biller ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ และการคมนาคม เป็นต้น
เมื่อมีรายการโอนเงินแบบ AnyID เกิดขึ้น Payment Transaction ก็จะถูกส่งเข้ามาที่ฐานข้อมูลกลางก่อน เพื่อทำการ Mapping ข้อมูล ID กับเลขที่บัญชีธนาคาร หากเป็นรายการ Interbank Transaction ก็จะทำการ Switch ผ่านระบบ PromptPay เพื่อส่งรายการต่อไปยังธนาคารปลายทาง

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ Centralize anyid Registration 

รหัส ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) โทรสาร 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) โทรสาร 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) โทรสาร 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) โทรสาร 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) โทรสาร 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
017 ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0-2788-2000
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โทร. 0-2353-8000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) โทรสาร 0-2353-8282
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2233-2111
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT) โทรสาร 0-2236-1968
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
http://www.standardchartered.co.th
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2636-8000,
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT) 0-2626-7000
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร: 0-2657-3333
http://www.cimbthai.com
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2343-3000
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) โทรสาร 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
030 ธนาคารออมสิน โทร. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.co.th/
031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 0-2614-4000
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.hsbc.co.th/th
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2246-0303
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB) โทรสาร 0-2246-1789
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-2280-0180
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC) โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/
045 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2636-1900
BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH (BNPP) โทรสาร 0-2636-1935
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
http://www.bnpparibas.co.th
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2655-9000
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. โทรสาร 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
http://www.thanachartbank.co.th
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02-204-2763 ,
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT) 02-204-1557 ,
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 02-650-6999
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ต่อ 2242-2243
http://www.ibank.com โทรสาร 0-2204-1556
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2633-6000
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) โทรสาร 0-2633-6800
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2680-3668
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) โทรสาร 0-2257-0849
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2663-9999
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) โทรสาร 0-2663-9888
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com/th/
071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2697-5454
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB) โทรสาร 0-2642-3122
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-7111
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK) โทรสาร 0-2677-7208
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th

 

บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายรายการ

(PromptPay for Electronic Bulk Credit Transfer) – บริการ Bulk Credit Transfer

เป็นบริการที่พัฒนาบนระบบ Bulk Payment ที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกในปัจจุบัน  โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูล  (OFFT Message) เพื่อให้รองรับรายการโอนเงินด้วยรหัสนานานาม  (AnyID)หรือ พร้อมเพย์ (PromptPay)  เช่น เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เมื่อระบบงานได้รับ File ข้อมูลบริการ Bulk Credit Transfer จากธนาคารสมาชิกตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ระบบงานจะทำการค้นหาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนเงินปลายทางในระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท National ITMX ที่ลูกค้าเจ้าของ AnyID ได้ลงทะเบียน PromptPay ไว้ เพื่อนำไปประมวลผลและส่งรายการให้กับธนาคารผู้รับโอนเงินปลายทางตามกระบวนการของระบบ Bulk Payment ในปัจจุบัน  รวมทั้งการให้บริการด้านการประมวลผลเพื่อชำระดุลระหว่างธนาคารและกระบวนการด้าน Back office ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ นั้นมีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับบริการระบบ Bulk Payment  ในปัจจุบัน ดังนั้นวิธีปฏิบัติหรือข้อกำหนดต่างๆ สำหรับธนาคารสมาชิกจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับบริการ Bulk Payment ในปัจจุบัน
ปัจจุบันภาครัฐได้ใช้บริการ PromptPay  Bulk Credit Transfer  นี้ เป็นช่องทางในการโอนเงินสวัสดิการ หรือเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของภาครัฐให้กับประชาชน เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559รวมถึงการจ่ายเงินคืนภาษีให้กับประชาชนของกรมสรรพกร ที่เริ่มใช้บริการตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการ Promptpay for Bulk Payment Credit Transfer 

รหัส ชื่อธนาคาร ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
001 ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5353
BANK OF THAILAND (BOT) โทรสาร 0-2280-0449,
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200 0-2280-0626
http://www.bot.or.th
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-4333
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) โทรสาร 0-2236-8281-2
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1122
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) โทรสาร 0-2470-1144
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-2222
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) โทรสาร 0-2255-9380
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2299-1111
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB) โทรสาร 0-2273-7121
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-5678
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) โทรสาร 0-2937-7454
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
017 ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0-2788-2000
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โทร. 0-2353-8000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC)
1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2233-2111
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (SCBT) โทรสาร 0-2236-1968
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
http://www.standardchartered.co.th
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2636-8000,
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT) 0-2626-7000
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร: 0-2657-3333
http://www.cimbthai.com
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2343-3000
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2296-2000
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) โทรสาร 0-2683-1484
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
030 ธนาคารออมสิน โทร. 0-2299-8000
GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 0-2614-4000
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.hsbc.co.th/th
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2246-0303
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB) โทรสาร 0-2246-1789
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-2280-0180
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ โทร. 0-2163-2999 และ   0-2002-0222
Mizuho Bank Bangkok Branch (MHBC) โทรสาร 0-2200-2600 และ 0-2020-9600
98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
http://www.mizuhocbk.co.jp/english/
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2655-9000
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. โทรสาร 0-2655-9001
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
http://www.thanachartbank.co.th
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02-204-2763
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT) 02-204-1557
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 02-650-6999
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ต่อ 2242-2243
http://www.ibank.com โทรสาร 0-2204-1556
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2633-6000
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO) โทรสาร 0-2633-6800
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2680-3668
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) โทรสาร 0-2257-0849
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2663-9999
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) โทรสาร 0-2663-9888
PUBLIC COMPANY LIMITED (ICBC (THAI))
622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com/th/
071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2697-5454
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB) โทรสาร 0-2642-3122
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-7111
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(LH BANK) โทรสาร 0-2677-7208
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th

 

บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(PromptPay for Electronic Single Payment and Funds Transfer)

เป็นการให้บริการด้านด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับบริการพร้อมเพย์ที่มีลักษณะธุรกรรมเป็นแบบ Online ทีละรายการ เช่น บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการโอนเงิน (PromptPay for Single Payment Credit Transfer) บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (PromptPay for Electronic Bill Payment) บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการแบบเรียกเก็บเงินจากปลายทาง (PromptPay for Request to Pay) เป็นต้น

บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (PromptPay for Electronic Single Payment and Funds Transfer) แบ่งเป็นบริการต่างๆ ดังนี้

1. บริการ PromptPay Credit Transfer

เป็นการให้บริการระบบการโอนเงินแบบ Online Real time โดยใช้รหัสนานานาม (AnyID) โดยธนาคารผู้โอนจะตัดบัญชีลูกค้าผู้โอนเงิน เพื่อไปเข้าบัญชีผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคาร และผู้รับโอนเงินจะได้รับเงินทันทีเมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว บริการดังกล่าวสามารถรองรับการทำรายการผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคารสมาชิก เช่น เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine:ATM), Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ที่สามารถใช้กับบริการนี้ได้ต่อไปในอนาคต โดยเมื่อลูกค้าทำรายการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเข้ามาที่ศูนย์กลาง ระบบจะทำการค้นหาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอนเงินปลายทางที่ผูกไว้กับรหัสนานานามนั้นในฐานข้อมูลกลาง ของบริษัท National ITMX ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ก่อนทำการโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้รับโอนที่มีบัญชีอยู่ธนาคารปลายทาง

2. บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับบริการชำระค่าสินค้าและบริการข้ามธนาคาร (PromptPay for Bill Payment Cross Bank)

เป็นการให้บริการระบบการชำระเงินแบบข้ามธนาคาร (Bill Payment Cross Bank) โดยใช้รหัสนานานามซึ่งเรียกว่า Biller ID เป็นข้อมูลหลักในการค้นหาบัญชีปลายทางของบริษัทผู้รับชำระเงินในฐานข้อมูลกลาง (Multi Proxy Platform : MPP) ของบริษัท ซึ่งธนาคารตัวแทนได้ทำการลงทะเบียนไว้ โดยระบบจะทำการส่งรายการชำระเงินดังกล่าวไปยังบัญชีที่ผูกไว้กับรหัสนานานาม Biller ID ที่ธนาคารปลายทาง ช่วยให้ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล (Biller) มีช่องทางการรับชำระเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับทุกธนาคาร และ ลูกค้าผู้ชำระเงินสามารถชำระบิลได้จากช่องทางของหลายธนาคารที่ร่วมให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์

3. บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการแจ้งให้โอนเงินหรือชำระเงิน (PromptPay for Request To Pay: RTP)

เป็นการให้บริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ โดยบริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จะช่วยให้ร้านค้ารวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน คือ
การส่งแจ้งเตือน : ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายรับชำระเงิน เช่น ร้านค้า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งข้อความแจ้งผู้ซื้อที่จะเป็นผู้จ่ายเงิน เพื่อขอให้ชำระเงินกลับด้วยการระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้จ่ายเงิน
การชำระเงินหลังรับการแจ้ง : เมื่อผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้รับข้อความแจ้งผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น Mobile Application ของธนาคาร (Mobile Banking) สามารถเลือกยืนยันการชำระเงินได้
ผู้ที่จะใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งการส่งแจ้ง และการรับแจ้งสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์และเปิดใช้บริการตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

4. My Prompt QR

การชำระค่าสินค้า/บริการแบบข้ามธนาคาร ผ่านการอ่าน QR Code (TQRC Customer Present) ซึ่งลูกค้าของผู้ให้บริการชำระเงินทำการสร้าง QR Code ผ่าน Mobile Application ที่ผู้ให้บริการชำระเงินพัฒนาขึ้น โดยให้ร้านค้าทำการสแกน QR Code ส่งคำสั่งขอตัดบัญชีผ่านระบบกลางของบริษัทฯ และส่งคำสั่งต่อไปยังธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ เพื่อดำเนินการหักบัญชีชำระค่าสินค้าหรือบริการ
MyPromptQR จะช่วยให้ภาคธุรกิจรับชาระเงินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถเชื่อมโยงระบบการรับชาระเงินกับระบบ Point of Sale ที่จุดรับชาระเงินของร้านค้าได้อัตโนมัติ สะดวกขึ้นจากการให้บริการ QR Code แบบเดิมที่ลูกค้ากรอกยอดเงินและสแกน QR Code ของร้านค้า จึงลดขั้นตอนและเวลาของแคชเชียร์ในการรับชำระเงิน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบส่งเสริมการขาย ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ในอนาคต

ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริการระบบพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัส ชื่อธนาคาร เว็บไซต์ Credit Transfer Bill Payment Request to Pay My PromptQR
002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) https://www.bangkokbank.com
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(BBL)
004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) https://www.kasikornbank.com
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(KBANK)
006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) https://www.ktb.co.th
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(KTB)
011 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) https://www.tmbbank.com
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(TMB)
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) https://www.scb.co.th
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(SCB)
017 ธนาคารซิตี้แบงก์ https://www.citibank.co.th
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น https://www.smbc.co.jp/global/index.html
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
(SMBC)
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.standardchartered.co.th
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
(SCBT)
022 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) https://www.cimbthai.com
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(CIMBT)
024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) https://www.uob.co.th
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
(UOBT)
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) https://www.krungsri.com
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
(BAY)
030 ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th
GOVERNMENT SAVINGS BANK
(GSB)
031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด https://www.hsbc.co.th/th
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
(HSBC)
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ https://www.ghbank.co.th
GOVERNMENT HOUSING BANKD
(GHB)
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร https://www.baac.or.th
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
(BAAC)
039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ https://www.mizuhocbk.co.jp/english
Mizuho Bank Bangkok Branch
(MHBC)
045 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ https://www.bnpparibas.co.th
BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH
(BNPP)
065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) https://www.thanachartbank.co.th
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.
(TBANK)
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย http://www.ibank.co.th
ISLAMIC BANK OF THAILAND
(ISBT)
067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) https://www.tisco.co.th
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(TISCO)
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) https://www.kiatnakin.co.th
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(KK)
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.icbcthai.com/th
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
(ICBC THAI)
071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) https://www.tcrbank.com
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(TCRB)
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) https://www.lhbank.co.th
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(LH BANK)

Standard API

a. บริการ PromptPay Transaction Verification

บริการ PromptPay Transaction Verification จะทำหน้าที่ส่งคำสั่งขอตรวจสอบรายการโอนเงินหรือชำระเงินเพื่อยืนยันว่าธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินระหว่างธนาคารสมาชิกสมบูรณ์ ทั้งนี้ กระบวนการยืนยันดังกล่าวไม่รวมถึงการนำเงินเข้าบัญชีให้ผู้รับ ณ เวลานั้น ๆ

b. บริการ Mobile Ownership Validation

บริการ Mobile Ownership Validation จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ Reference Code ที่ลูกค้านำมาแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยส่งผ่านระบบเชื่อมต่อระหว่างธนาคารมายัง ระบบ Standard API – Mobile Ownership Validation ซึ่งระบบจะนำข้อมูล Reference Code, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ วันที่ทำการร้องขอ มาวิเคราะห์และตอบกลับไปยังธนาคารสมาชิกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ของลูกค้า