บริการของ Single Payment System

 เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Single Payment แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

            1. กรณีเป็นธนาคาร 
                        สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Single Payment System ใน Product ต่างๆ ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการอยู่ เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าของธนาคาร โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
                        – เป็นธนาคารพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือ
                        – เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ
                        สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website

            2. กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร
                        ลูกค้าของธนาคารต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ Single Payment System สามารถใช้บริการต่างๆ ของระบบนี้ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น
                        – การถอนเงินหรือสอบถามยอดระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM
                        – การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM 
                        – การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน Counter สาขาของธนาคารต่างๆ หรือ
                        – การถอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครื่อง ATM เป็นต้น
                       ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ Single Payment

            ด้านธนาคารสมาชิก

            ธนาคารสมาชิกประหยัดค่าลงทุน เช่น ไม่ต้องซื้อเครื่อง ATM หรือเพิ่มสาขาให้มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เครื่อง ATM หรือ Counter ของธนาคารสมาชิกอื่นและยังเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการกับต่างประเทศได้ด้วย อีกทั้งธนาคารสมาชิก ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น

            ด้านลูกค้าของธนาคาร

            ลูกค้าของธนาคารสมาชิกสามารถทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หลายช่องทาง เช่น เครื่อง ATM ของต่างธนาคารหรือต่างประเทศ Counter ของต่างธนาคาร อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาของธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลารอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ อีกทั้งมีเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น

            ความปลอดภัยของระบบ Single Payment

            บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Single Payment System โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบการโอนเงิน/ชำระเงินของประเทศ มีความทันสมัยปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลสามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูลและสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ATM (Automated Teller Machines)

            การถอนเงินจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร และการถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร

            ลักษณะบริการ

           บริการการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคาร ผ่านเครื่อง ATM และการถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร เป็นบริการที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ATM ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาธนาคารและไม่ต้องเสียเวลารอคิวเข้ารับบริการ, รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ
            ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ATM สามารถใช้บัตร ATM ทำรายการถอนเงินจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร และการถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่อง ATM ต่างธนาคารได้ทั่วประเทศ ตามความต้องการใน 20 ธนาคาร

ATM ORFT (ATM Online Retail Funds Transfer)

            การโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

            ลักษณะบริการ

           บริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM (ORFT – Online Retail Funds Transfer) เป็นบริการ ที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ORFT ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาธนาคารและไม่ต้องเสียเวลารอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ ทั้งยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ต้องพกพาเงินสดไปที่ธนาคาร
            ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ORFT สามารถใช้บัตร ATM ทำรายการจากบัญชีที่อยู่ในบัตรที่ ตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ATM ORFT ไปยังบัญชีของธนาคารไหน สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศตามความต้องการใน 19 ธนาคาร บริการโอนเงินได้สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อรายการ และการโอนเงิน มีผลต่อบัญชีผู้โอนและผู้รับโอนทันที

Counter ORFT (Counter Online Retail Funds Transfer)

            การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครือข่ายสาขา หรือเรียกว่า Interbank Transfer

            ลักษณะบริการ

            บริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Counter ORFT) ซึ่งมีกว่า 6,000 เคาน์เตอร์ เป็นบริการที่ลูกค้าผู้โอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทำรายการโอนเงินสูงสุดได้ 100,000 บาท ต่อรายการ จากธนาคารผู้โอนไปยังบัญชีผู้รับโอนที่มีบัญชีอยู่ ณ สาขาของธนาคาร 15 ธนาคาร

ธนาคารสมาชิกระบบ Single Payment System

รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร เบอร์โทร ATM ORFT ATM ORFT Counter
002-BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
https://www.bangkokbank.com
1333
004-KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
02-888-8888
006-KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
https://krungthai.com
02-111-1111
0-2208-8443 ถึง 4
011-TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.tmbbank.com
โทรภายในประเทศ
1558
โทรจากต่างประเทศ
+662 299 1558
014-SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
02-777-7777
02-722-2222
017-CITI ธนาคารซิตี้แบงก์
CITIBANK, N.A. , BANGKOK BRANCH
99 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
http://www.citibank.co.th
โทรภายในประเทศ
1588
โทรจากต่างประเทศ
+66-2 232-2484
022-CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
02-626-7777
024-UOBT ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
02-285-1555
025-BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
1572
030-GSB ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVING BANK
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
1115
033-GHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
http://www.ghbank.co.th
02-645-9000
034-BAAC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
http://www.baac.or.th
02-555-0555
052-BOC ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
Bank of China Limited, Bangkok Branch
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
http://www.bankofchina.co.th
02-679-5566
02-286-1010
065-TBANK ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
1770
066-IBANK ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.co.th
02-650-6999
1302
067-TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
02-080-6000
02-633-6000
069-KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.thh
02-165-5555
070-ICBC ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
622 ชั้น 11,12,13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com
02-629-5588
071-TCRB ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
02-697-5454
073-LH BANK ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
1327