บริการของ Single Payment System

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Single Payment แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีเป็นธนาคาร 
     สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Single Payment System ใน Product ต่างๆ ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการอยู่ เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าของธนาคาร โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

       1) เป็นธนาคารพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือ

       2) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ

     สำหรับเอกสารประกอบการสมัครหรือรายละเอียดต่างๆ นั้น สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบริษัทฯ ตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ใน Website

2. กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร
ลูกค้าของธนาคารต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ Single Payment System สามารถใช้บริการต่างๆ ของระบบนี้ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น

     – การถอนเงินหรือสอบถามยอดระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM
     – การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM
     – การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน Counter สาขาของธนาคารต่างๆ หรือ
     – การถอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครื่อง ATM เป็นต้น

ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ Single Payment

ด้านธนาคารสมาชิก

ธนาคารสมาชิกประหยัดค่าลงทุน เช่น ไม่ต้องซื้อเครื่อง ATM หรือเพิ่มสาขาให้มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เครื่อง ATM หรือ Counter ของธนาคารสมาชิกอื่น และยังเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการ กับต่างประเทศได้ด้วย อีกทั้งธนาคารสมาชิก ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น

 

ด้านลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารสมาชิกสามารถทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หลายช่องทาง เช่น เครื่อง ATM ของต่างธนาคารหรือต่างประเทศ Counter ของต่างธนาคาร อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาของธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลารอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ อีกทั้งมีเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น

ความปลอดภัยของระบบ Single Payment

บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Single Payment System โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบการโอนเงิน/ชำระเงินของประเทศ มีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ATM (Automated Teller Machines)

การถอนเงินจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร และการถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร

ลักษณะบริการ
     บริการการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคาร ผ่านเครื่อง ATM และการถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร เป็นบริการที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ATM ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลารอคิวเข้ารับบริการ, รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ ทั้งยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย
ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ATM สามารถใช้บัตร ATM ทำรายการถอนเงินจากเครื่อง ATM ต่างธนาคาร และการถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่อง ATM ต่างธนาคารได้ทั่วประเทศ ตามความต้องการใน 21ธนาคาร
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ATM
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
014
(5)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
017
(6)
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
022
(8)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
024
(9)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(10)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
030
(11)
ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVING BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
033
(12)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
โทร. 0-2246-0303
โทรสาร 0-2246-1789
034
(13)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
052
(14)
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ 
Bank of China Limited, Bangkok Branch
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
http://www.bankofchina.com
โทร. 0-2286-1010
โทรสาร 0-2286-1020
065
(15)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
066
(16)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND (IBANK)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.co.th
โทร. 02-204-2763 ,
02-204-1557 ,
02-650-6999
ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
067
(17)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
โทร. 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
069
(18)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
โทร. 0-2680-3668
โทรสาร 0-2257-0849
070
(19)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ 622 ชั้น 11,12,13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com/th
โทรศัพท์. 0-2629-5588
071
(20)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
073
(21)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
รวม 21 ธนาคารสมาชิก

ATM ORFT (ATM Online Retail Funds Transfer)

การโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

ลักษณะบริการ
     บริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM (ORFT – Online Retail Funds Transfer) เป็นบริการ ที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ORFT ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลา รอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ ทั้งยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ต้องพกพาเงินสดไปที่ธนาคาร โดยที่เครื่อง ATM ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ORFT
ลูกค้าของธนาคารสมาชิกระบบ ORFT สามารถใช้บัตร ATM ทำรายการโอนเงิน จากบัญชีที่อยู่ในบัตรไปยังบัญชีของธนาคารไหน สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ ตามความต้องการใน 20 ธนาคาร บริการโอนเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และการโอนเงิน มีผลต่อบัญชีผู้โอนและผู้รับโอนทันที
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ ATM ORFT
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
014
(5)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
017
(6)
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
022
(8)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
024
(9)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(10)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
030
(11)
ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVING BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
033
(12)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)
212 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
http://www.ghb.co.th
โทร. 0-2246-0303
โทรสาร 0-2246-1789
034
(13)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
065
(14)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
066
(15)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND (ISBT)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.co.th
โทร. 02-204-2763 ,02-204-1557 ,02-650-6999 ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
067
(16)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TISCO)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
http://www.tisco.co.th
โทร. 0-2633-6000
โทรสาร 0-2633-6800
069
(17)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK)
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.kiatnakin.co.th
โทร. 0-2680-3668
โทรสาร 0-2257-0849
070
(18)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LITMITED
ชั้น 11-13 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.icbcthai.com
โทร. 0-2629-5588
โทรสาร 0-2663-9300
071
(19)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
073
(20)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
(LH BANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
รวม 20 ธนาคารสมาชิก

Counter ORFT (Counter Online Retail Funds Transfer)

การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครือข่ายสาขา หรือเรียกว่า Interbank Transfer

ลักษณะบริการ
     บริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร (Counter ORFT) ซึ่งมีกว่า 6,000 เคาน์เตอร์ เป็นบริการที่ลูกค้าผู้โอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ทำรายการโอนเงินสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท จากธนาคารผู้โอนไปยังบัญชีผู้รับโอนที่มีบัญชีอยู่ ณ สาขาของธนาคาร 16 ธนาคาร
ธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ Counter ORFT
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
014
(5)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://www.scb.co.th
โทร. 0-2544-5678
โทรสาร 0-2937-7454
017
(6)
ธนาคารซิตี้แบงก์ 
CITIBANK, N.A. (CITI) , BANGKOK BRANCH
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
http://www.citibank.co.th
โทร. 0-2788-2000
โทรสาร 0-2937-7454
022
(8)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT)
สำนักงานใหญ่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.cimbthai.com
โทร. 0-2636-8000,
0-2626-7000
โทรสาร: 0-2657-3333
024
(9)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
025
(10)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
http://www.krungsri.com
โทร. 0-2296-2000
โทรสาร 0-2683-1484
030
(11)
ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVING BANK (GSB)
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
http://www.gsb.or.th
โทร. 0-2299-8000
034
(12)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC)
469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
http://www.baac.or.th
โทร. 0-2280-0180
065
(13)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
066
(14)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND (IBANK)
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น M, 21-22 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
http://www.ibank.co.th
โทร. 02-204-2763,
02-204-1557 ,
02-650-6999
ต่อ 2242-2243
โทรสาร 0-2204-1556
071
(15)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TCRB)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.tcrbank.com
โทร. 0-2697-5454
โทรสาร 0-2642-3122
073
(16)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (LHBANK)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.lhbank.co.th
โทร. 0-2677-7111
โทรสาร 0-2677-7208
รวม 16 ธนาคารสมาชิก

Cross Border ASEANPay

การให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ลักษณะบริการ
     บริการถอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิก ในภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย
ปัจจุบันประเทศไทย ได้เชื่อมโยงระบบ ATM กับประเทศมาเลเซียแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ที่จะขยายไปสู่ประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ นอกจากการให้บริการถอนเงินและถามยอดแล้ว ในอนาคต จะเพิ่มบริการการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านช่องทางของ ATM ด้วย
ธนาคารสมาชิก ASEANPay จากประเทศไทย
รหัส ชื่อธนาคาร, ที่อยู่ และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อ
002
(1)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL)
333 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
http://www.bangkokbank.com
โทร. 0-2231-4333
โทรสาร 0-2236-8281-2
004
(2)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)
1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.kasikornbank.com
โทร. 0-2470-1122
โทรสาร 0-2470-1144
006
(3)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.ktb.co.th
โทร. 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9380
011
(4)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TMB)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.tmbbank.com
โทร. 0-2299-1111
โทรสาร 0-2273-7121
024
(5)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (UOBT)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
http://www.uob.co.th
โทร. 0-2343-3000
065
(6)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TBANK)
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
http://www.thanachartbank.co.th
โทร. 0-2655-9152-3
โทรสาร 0-2655-9181
รวม 6 ธนาคารสมาชิก