PromptPay

PromptPay คือรูปแบบการโอนเงินของประเทศ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีธนาคาร…

Read more "PromptPay"

ITMX e-GP Bank Gateway

เป็นการให้บริการ Gateway ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธนาคารสมาชิกกับกรมบัญชีกลาง…

Read more "ITMX e-GP Bank Gateway"

Bulk Payment System

บริษัทฯ เห็นความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการ…

Read more "Bulk Payment System"

Prompt Card

การให้บริการการออกบัตร Prompt Card ของ ITMX เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล…

Read more "Prompt Card"