วิสัยทัศน์ (Vision)

            “To be the next generation digital infrastructure for banking industry and the country”

            เป็นสถาบันหลักที่ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานในยุคดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

            “Accelerating Thailand towards digital economy through advancement of national payment and financial services digital infrastructure”

            บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯจึงเร่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ล้ำสมัยสำหรับระบบการชำระเงินและบริการทางการเงินของประเทศ ฉะนั้น บริษัทฯจึงมีภารกิจหลักที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกราย ให้ได้ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการระบบงานและบุคลากรด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯมีรูปแบบลักษณะการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้พันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและโอกาสทางธุรกิจของสมาชิก ดังนี้

1
รูปแบบลักษณะโครงการ
1.1
Payment business infrastructure คือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินในยุคดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมการธนาคาร
1.2
Financial Services infrastructure คือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงินในยุคดิจิทัล สำหรับสมาชิก
2
ความต้องการและโอกาสทางธุรกิจ
2.1
Digital infrastructure คือ บริษัทฯดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงิน สอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
2.2
Financial inclusion คือ บริษัทฯดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจในทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3
National competitiveness คือ บริษัทฯดำเนินโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) และเกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost efficiency) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯเป็นองค์ประกอบหลัก