วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันหลักที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในการให้บริการระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการชำระเงินของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ 

พันธกิจ (Mission)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการชำระเงิน ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการเงิน ฉะนั้น บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารสมาชิก จึงมีภารกิจหลักที่มุ่งเน้นให้สมาชิกได้ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกราย ด้วยระดับคุณภาพการให้บริการระบบงานและบุคลากร ดังนี้

 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 พัฒนาระบบ/การบริการโดยยึดความต้องการของสมาชิกภายใต้ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
1.2 มีระบบปฎิบัติที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถบรรลุผลตามนโยบายของ คณะกรรมการระบบชำระเงิน (กรช.) และสอดคล้องตามกฏหมายที่ออกมากำกับดูแล
1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานระบบการชำระเงินที่มีความทันสมัย และ สามารถรองรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสมบูรณ์และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ และพัฒนาระบบให้รองรับบริการระบบการชำระเงินใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกเลือกใช้เพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้น
2. คุณภาพการให้บริการ
2.1 พัฒนาและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบริการให้แก่สมาชิก
2.2 มีกระบวนการให้สมาชิกได้เข้ามาร่วมพิจารณาให้ความเห็น ในการสร้างเสริมบริการใหม่ๆ
2.3 มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศทั้งด้านความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย
3. ระบบงานและบุคลากร
3.1 มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมและตรวจสอบได้
3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณ มีศักยภาพ เป็นมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะให้บริการที่ขยายเพิ่มขื้นในอนาคต
3.3 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆ ตลอดเวลา
3.4 มีกฏระเบียบการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล ที่บุคลากรของบริษัทต้องถือปฏิบัติ และมี
กระบวนการที่ให้บุคลากรของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลตลอดเวลา