คณะกรรมการ
บริษัท
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานกรรมการ | ธนาคารกรุงไทย
คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์
กรรมการ | ธนาคารกรุงเทพ
ดร.ปิติ ตัณฑเกษม
กรรมการ | ธนาคารทหารไทยธนชาต
คุณอรพงศ์ เทียนเงิน
กรรมการ | ธนาคารไทยพาณิชย์
ดร.พิพัฒน์พงศ โปษยานนท์
กรรมการ | ธนาคารกสิกรไทย
คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล
กรรมการ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
คุณกอบศักดิ์ ดวงดี
กรรมการ | สมาคมธนาคารไทย
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ
กรรมการอิสระ
คุณสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ
คุณฉัตรชัย ดุษฎีโหนด
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ
บริหาร
คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์
ประธานกรรมการ
คุณสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ
คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล
กรรมการ
คุณฉัตรชัย ดุษฎีโหนด
กรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ดร.วิเทศ เตชางาม
กรรมการ
ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์
กรรมการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คุณสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ
คุณวรนุช เดชะไกศยะ
กรรมการ
คุณชาติชาย สุนทรเกียรติ
กรรมการ
Top