Local Switching Secure (EMV 3DS)

ลักษณะบริการของ Local Switching Secure (EMV 3DS)

ระบบ ITMX’s Local Switching Secure (EMV 3DS) เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า (Authentication Process) สำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าด้วยบัตรเดบิตผ่านช่องทางการรับชำระเงินของร้านค้าออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต  โดยก่อนการส่งรายการเพื่อขอตัดเงินในบัญชีผู้ถือบัตร จะต้องมี Authentication Process รองรับการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างธนาคารผู้ออกบัตรและธนาคารร้านค้า ในกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้าเสมอ เช่น One Time Password หรือ OTP เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอามาตรฐาน EMVCo ที่เกิดจากความร่วมมือของ Europay, Mastercard และ Visa มาพัฒนาเป็นบริการ ITMX’s Local Switching Secure (EMV 3DS) เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล และลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่ม Merchant Checkout rate ให้สูงขึ้น ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและร้านค้าได้เป็นอย่างดี

 

เงื่อนไขการให้บริการระบบ Local Switching Secure (EMV 3DS)

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

 

กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
1) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
2) ต้องทำหลักประกันความสามารถในการชำระดุลการหักบัญชี กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกระบบบาทเนต ซึ่งเป็นสถาบันผู้ให้หลักประกัน (CP: Collateral Provider) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities Requirement For Settlement: SRS)

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
1) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 หรือ
2) ขาดหลักประกันความสามารถในการชำระดุลการหักบัญชี กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกระบบบาทเนต ซึ่งเป็นสถาบันผู้ให้หลักประกัน (CP: Collateral Provider) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities Requirement For Settlement: SRS)

กรณีเป็นร้านค่า และ/หรือ ผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จากธนาคารหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจให้บริการการรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ ได้โดยตรง

กรณีเป็นลูกค้าหรือผู้ถือบัตรเดบิต

สามารถรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จากธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรเดบิตได้โดยตรง

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ Local Switching Secure (EMV 3DS)
  1. เพิ่มความปลอดภัยสำหรับธุรกรรมการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าด้วยบัตรเดบิตผ่านช่องทางการรับชำระเงินของร้านค้าออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยมีกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้าในขณะที่กำลังทำธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์
  2. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเป็น EMV 3D-Secure version 2.1 เพื่อให้กระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้ามีความปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้น และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ EMVCo ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั่วโลก
  3. ช่วยให้ Merchant checkout rate มีอัตราเพิ่มขึ้น แก้ปัญหาลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้าเนื่องจากความยุ่งยากของระบบการยืนยันตัวตนแบบเดิม โดยรองรับการทำรายการทั้งแบบ Frictionless Transaction และแบบ Challenge Transaction
ความปลอดภัยของระบบ Local Switching Secure (EMV 3DS)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลรายการธุรกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในระบบ ITMX บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ITMX ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เทียบเท่าระดับสากล ISO/IEC 27001, ISO/IEC27701 และ PCIDSS การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้ทำการป้องกันการเข้าถึงด้าน Physical และ Logical อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดเก็บข้อมูลได้ใช้การเข้ารหัสข้อมูล Application ในส่วนของ Encrypt Sensitive Data ด้วย Tokenizer และมีการจัดเก็บ Key ที่ใช้ในการ Encrypt/Decrypt ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ HSM ซึ่งมีความปลอดภัยสูง โดยได้รับการรับรองในด้านความปลอดภัยสำหรับการชำระเงินแบบ Card Not Present (CNP) ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามมาตรฐาน Europay, Mastercard, and Visa หรือ EMV Standard

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top