National Digital Trade Platform (NDTP)

คืออะไร

NITMX ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ให้พัฒนา NDTP สำหรับ Phase 1 (POC / Pilot Live) เพื่อจัดให้มี National Platform ที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ส่งและรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในประเทศ และส่งต่อไปให้คู่ค้าในต่างประเทศ สำหรับการส่งออก หรือรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า

Top