Cross-Border ATM Service (CBAS)

ลักษณะบริการ

บริการถอนเงินสดด้วยบัตรเอทีเอ็มหรือเดบิตที่ตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก Asian Payment Network (APN) โดยธนาคารสมาชิกที่สมัครบริการ APN Hub – CBAS สำหรับธนาคารผู้ออกบัตร (Issuer Bank) จะสามารถออกบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตภายใต้ APN Scheme หรือบัตร Local Scheme ที่ไม่ใช่ International Scheme และนำมาเพิ่ม BIN number ในระบบ APN Hub เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือบัตร สามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้สำหรับถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในระบบ APN Hub และในทางกลับกัน สำหรับธนาคารเจ้าของตู้เอทีเอ็ม (Acquirer Bank) ก็จะสามารถให้บริการถอดเงินสดจากบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในระบบ APN Hub ภายใต้ APN Scheme และ Local Scheme ของต่างประเทศเช่นเดียวกัน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ธนาคารสมาชิก และมีต้นทุนการบริการที่ต่ำกว่า International Scheme

รูปแบบการให้บริการ

ตัวอย่าง Flow การทำรายการระหว่าง ITMX Switch (ประเทศไทย) และ KFTC Switch (ประเทศเกาหลี)

1) ผู้ถือบัตรของธนาคารสมาชิกกลุ่ม APN (Issuing Bank) ทำรายการถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารสมาชิกกลุ่ม APN (Acquiring Bank) ด้วยบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต (Magnetic or APN Chip Card)โดยที่ Acquiring Switch จะทำการส่งรายการ Cash Withdrawal Request มายังระบบ ITMX Single Gateway Hub (กรณีที่ Acquiring Bank เป็นธนาคารสมาชิก TH Local Bank)

2) ระบบ ITMX Single Gateway Hub ทำการตรวจสอบเลขที่บัตร กรณีที่เป็นบัตรของธนาคารสมาชิกที่แจ้งเปิดใช้งานไว้ในระบบ APN Hub Switching ระบบจะทำการส่งรายการต่อไปยังระบบ APN Hub

3) ระบบ ITMX APN Hub ทำการตรวจสอบข้อมูลเลขที่บัตรว่าเป็นของประเทศใดเป็นผู้ออกบัตร และทำการส่งรายการ Cash Withdrawal Request ไปยัง Switch ผู้ดูแลธนาคารผู้ออกบัตร (Issuer Switch)

4) Issuer Switch ส่งรายการ Cash Withdrawal Request ไปยังธนาคารผู้ออกบัตร (Issuer Bank) เพื่อทำการพิจารณาขอทำรายการถอนเงินผ่าน ATM ระหว่างประเทศในกลุ่ม APN โดยธนาคารผู้ออกบัตร จะต้องตอบกลับผลการประมวลผลมายังระบบ Issuer Switch ดังนี้

  • 4.1 อนุมัติรายการ (Approved)
  • 4.2 ปฏิเสธรายการ (Rejected)

5) Issuer Bank ส่งผลการพิจารณาขออนุมัติทำรายการ Cash Withdrawal Response ตามข้อ 4 ไปยัง Issuer Switch

6) Issuer Switch ทำการส่งต่อข้อความผลการพิจารณาคำร้อง Cash Withdrawal Response จาก Issuer Bank ไปยังระบบ ITMX APN Hub Switching

7) ระบบ ITMX APN Hub Switching ทำการส่งต่อข้อความผลการพิจารณาคำร้อง Cash Withdrawal Response ไปยัง Acquirer Switch

8) ระบบ ITMX Single Gateway Hub ทำการตอบกลับผลการพิจารณาจาก Issuer Bank โดยที่ Acquirer Bank จะต้องกระทำการดังต่อไปนี้

  • 8.1 กรณี Issuer Bank อนุมัติการทำรายการ (Approved) ATM ดำเนินการดังต่อไปนี้
    • - จ่ายเงินออกจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Dispense cash from ATM)
    • - พิมพ์ Slip รายละเอียดของรายการถอนเงินระหว่างประเทศ
    • - ผู้ถือบัตรเก็บ Slip เอาไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ
  • 8.2 กรณี Issuer Bank ปฏิเสธการทำรายการ (Rejected) Acquirer Bank ส่งคำสั่งปฏิเสธการทำรายการเพื่อแสดงบน ATM Monitor และตู้ ATM ทำการคืนบัตร ATM ให้กับผู้ถือบัตร
เงื่อนไขการใช้บริการ APN Hub Services

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1)ต้องเป็นธนาคารสมาชิกที่ใช้บริการ Single Payment System ของบริษัทฯ

2)ต้องมีการแจ้งความประสงค์การสมัครบริการ APN Hub Services และจัดทำสัญญาแนบท้ายบริการฯเพิ่มเติม สำหรับการให้บริการธุรกรรมการถอนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิก Asian Payment Network (APN)

3)สามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติของบริการฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการป้องกันการทุจริต ตามที่กฏหมายภายในประเทศกำหนด (AML/ CFT : Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism, and Fraud Protection)

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1) ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาบริการ APN Hub Services และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

2) ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาบริการ Single Payment System และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

3) ธนาคารสมาชิกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครสมาชิกบริการ APN Hub Services อันเป็นผลให้ถูกยกเลิกสัญญาบริการฯ และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกบริการ APN Hub Services จะสามารถใช้บริการถอนเงินสดหรือสอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารในต่างประเทศ รวมถึงบริการโอนเงินหรือรับเงินโอนระหว่างประเทศโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้โดยตรงจากธนาคารผู้ให้บริการแต่ละราย

APN Hub Service ของบริษัทฯ คือ บริการ Cross-Border Services ที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิก Asian Payment Network (APN) ด้วยระบบ APN Hub ซึ่งเป็น Traditional Technology ด้วย ISO 8583 message standard โดยมีบริษัทฯทำหน้าที่เป็น Operator ผู้ให้บริการระบบ APN Hub เพื่อ Switch รายการธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับสมาชิกในระบบ APN Hub ซึ่งบริการภายใต้ระบบ APN Hub มี 2 บริการ คือ Cross-Border ATM Service (CBAS) และ Cross-Border Fund Transfer (CBFT)

เงื่อนไข
การให้บริการ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top