Trade Document Registry (TDR)

คืออะไร

Trade Document Registry (TDR) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ ธนาคารสมาชิก และสมาคมธนาคารไทย จัดทำขึ้นเพื่อให้ธนาคารใช้ตรวจสอบเอกสารการค้าและการขนส่งที่ลูกค้าธนาคารใช้ยื่นประกอบการขอสินเชื่อธุรกรรมการซื้อขายระหว่างประเทศว่ามีการยื่นขอสินเชื่อ และหรือ ขายลดกับธนาคารอื่นก่อนหน้าหรือไม่ (double financing) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการพิจารณาสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการทุจริตปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่สร้างความเสียหายต่อภาคธนาคาร ภาคการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ขั้นตอนการทำงาน

ธนาคารผู้ให้บริการ
Top