Central Fraud Registry (CFR)

ลักษณะบริการ

บริษัทฯ พัฒนาระบบ Central Fraud Registry (CFR) เพื่อให้ธนาคารสมาชิกสามารถนำส่งข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย ที่ผู้เสียหายเป็นผู้แจ้ง หรือธนาคารตรวจพบรายการต้องสงสัยนั้นเองตาม พ.ร.ก. ได้ ผ่านช่องทาง ITMX Web Portal และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลออกเป็นรูปแบบรายงาน เพื่อสามารถนำส่งหน่วยงานภาครัฐได้

ประกอบด้วยการทำงานดังนี้ 

 1. การ Create New Case โดยการ Upload excel (ผู้เสียหายไปยังผู้ต้องสงสัย)
 2. การ Add Sub Case โดยการ Upload excel (ผู้ต้องสงสัยไปยังผู้ต้องสงสัย)
 3. การ Update รายละเอียดข้อมูลผ่านหน้า Web Portal
 4. การ Search และ Export search result file สำหรับธนาคารสมาชิก
 5. การ Export file สำหรับส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. การ View transaction & Dashboard display (Graph)
เงื่อนไขการให้บริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

สมาชิกระบบ Central Fraud Registry (CFR) จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ
 2. ต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยให้จัดตั้งขึ้น
 3. ต้องผ่านกระบวนการสมัครเป็นสมาชิกของบริการฯ ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บริษัทฯกำหนด
 4. องค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ระบบตามประกาศ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 1. ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
 2. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
 3. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ร่วมใช้ระบบตามประกาศ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ของบริการ Central Fraud Registry

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมรวมข้อมูลรายการธุรกรรมต้องสงสัย ที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย และนำข้อมูลไปใช้ในการสอบสวนขยายผลเพื่ออายัดเงินจากบัญชีม้าต่างๆ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามเงินคืนแก่ผู้เสียหายเมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

 1. มีระบบในส่วนกลางที่ช่วยจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดจากการทำธุรกรรมการเงิน
 2. อำนวยความสะดวกในการแชร์ข้อมูลระหว่างธนาคารช่วยให้การทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
 3. ช่วยให้ธนาคารสมาชิกสามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้รูปแบบธุรกรรมที่ต้องสงสัย
 4. ช่วยให้ธนาคารสมาชิกตามข้อกำหนดของกฎหมายโดยสามารถรายงานธุรกรรมต้อองสงสัยได้ครบถ้านตามที่กฎหมายกำหนด
ความปลอดภัยของระบบ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลรายการธุรกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในระบบ CFR บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ CFR ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เทียบเท่าระดับสากล ISO/IEC 27001, ISO/IEC27701 และ PCIDSS การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้ทำการป้องกันการเข้าถึงด้าน Physical และ Logical อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดเก็บข้อมูลได้ใช้การเข้ารหัสข้อมูล Application ในส่วนของ Encrypt Sensitive Data ด้วย Tokenizer และมีการจัดเก็บ Key ที่ใช้ในการ Encrypt/Decrypt ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ HSM ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top