Digital Supplychain Finance

 

ความปลอดภัยของระบบกลางในการแลกเปลี่ยนและเก็บข้อมูล

เชื่อมต่อผ่าน MPLS link เป็นท่อการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลระหว่างธนาคารกับ SFPI@ITMX เป็น Private link และท่อมีการเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง

Data Storage ข้อมูลที่จัดเก็บที่ SFPI@ITMX จะมีการจำกัดสิทธิ์เข้าถึง แม้จะเป็น Admin ของทาง ITMX เอง ก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ยกเว้นธนาคาที่มี

สิทธิเท่านั้น Database disk มีการเข้ารหัส (Encryption)

PromptBiz คืออะไร

PromptBiz เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจที่สนับสนุนการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นดิจิทัล ที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการค้า ด้านการชำระเงิน และด้านภาษีได้ตลอดกระบวนการ โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน รองรับการเชื่อมโยงของแพลตฟอร์มธุรกิจและบริการที่หลากหลาย (interoperability) และสามารถนำไปต่อยอดบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

บริการ PromptBiz - Digital Supplychain Finance เป็นบริการเพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น

- โดยผู้ซื้อส่งข้อมูลเอกสารการค้าเข้ามายังระบบ

- ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล เพื่อป้องกันการปล่อยสินซ้ำซ้อน และอัพเดทสถานะของเอกสารการค้า ล่าสุด

- SMEs ผู้ขาย สามารถเลือกสถาบันการเงินเพื่อใช้เอกสารทางการค้าที่ได้ส่งเข้ามาในระบบ ยื่นขอสินเชื่อหรือขายลด และรับเงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของบริการ Digital Supplychain Finance

ประกอบด้วยบริการหลัก 2 ด้าน ด้านแรก คือ บริการด้านการค้าและการชำระเงิน ที่จะเชื่อมข้อมูลข้างต้นอย่างครบวงจร ด้านที่สอง คือ บริการด้านสินเชื่อ หรือ Digital Supplychain Finance เป็นการนำข้อมูลจากบริการด้านการค้าและการชำระเงินมาใช้ประโยชน์ในการให้สินเชื่อในภาคแก่ธุรกิจ

เงื่อนไขการให้บริการ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

- ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆ สามารถสมัครขอใช้บริการได้กับธนาคารสมาชิกที่ใช้บริการกับ National ITMX โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ Digital Supplychain Finance

ธนาคารฝั่งผู้ขาย (Sponsor Bank)

- ธนาคารที่เป็น Sponsor Bank จะมีโอกาสสูงที่จะได้เป็น Payment Bank ด้วย เนื่องจากในการ Implement มีการเชื่อมต่อกับBuyer โดยBuyerจะส่งข้อมูลทางการค้าผ่าน Sponsor Bank ดังนั้นทำให้เพิ่มโอกาสของ Sponsor Bank ในการให้บริการ Cash Management Services – Payment โดยจะได้ประโยชน์ เช่น ค่า Fees, Float, Cross-selling Products อื่นๆ เป็นต้น

- ธนาคารที่เป็น Sponsor Bank น่าจะเป็น Financing Bank ด้วยแน่นอน การที่ Sponsor Bank เป็นผู้นำ Buyer เข้าสู่ระบบ จะสามารถเห็น Seller/Supplier ได้ก่อน และสามารถพิจารณาให้ Finance ได้ก่อน

ธนาคารฝั่งผู้ซื้อ (Financing Bank)

- สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่บนระบบ และ Feature ต่างๆที่จะทยอยสร้างขึ้นตามblueprint ในการบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น และพิจารณาให้สินเชื่อแก่ Seller/Supplier ได้มากขึ้นและดีขึ้น

- ทำให้ได้ฐานลูกค้าใหม่/สินเชื่อใหม่ โดยการใช้ข้อมูลในระบบเพื่อลดความเสี่ยงในพิจารณาสินเชื่อ

ผู้ซื้อ (Buyer)

- Buyer จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับ Supply Chain ของตน โดยการทำให้ Seller/Supplier มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กับตัว Buyer เองไม่ขาด Supply วัตถุดิบให้กับธุรกิจของตน

- Buyer สามารถใช้ประโยชน์จากบริการ Digital Supplychain Finance โดยใช้ Supplier Credit Term ในการจัดการ Account Payable เพื่อให้สภาพคล่องของ Buyer เองดียิ่งขึ้น

ผู้ขาย (Seller/Supplier)

- สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น สามารถเลือกธนาคารได้ (Financing Banks ที่ร่วมโครงการ Digital Supplychain Finance)

- Seller/Supplier – SMEs หลายราย ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เนื่องจากขาดหลักประกัน จะสามารถใช้ Invoice ของตนโดยผ่านทาง Buyer ที่ส่งเข้ามาบนระบบ เป็นตัวช่วยให้ Financing Bank มีความมั่นใจที่จะปล่อยสินเชื่อในเงื่อนไขที่เป็นไปได้มากขึ้น

ธนาคารผู้ให้บริการ
Top