Standard API Transaction Verification

Standard API – Transaction Verification

API คืออะไร

API หรือ Application Programming Interface คือ Code คำสั่ง ที่อนุญาตให้ Software Program สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ หรือ กล่าวได้ว่า API คือช่องทางสำหรับขอใช้บริการคำสั่งจาก Operation System (OS) หรือ Application ต่างๆ สำหรับการใช้งาน API ในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร สำหรับการชำระเงินนั้น พบว่าสถาบันการเงินต่างๆสามารถสร้างนวัตกรรมและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วย API สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีระบบใหม่กับ Core Banking ระบบเดิมของธนาคารได้อย่างง่ายดาย และสามารถมอบประสบการณ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้าด้วยบริการธนาคารออนไลน์ผ่าน Mobile Banking ที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น และธนาคารก็ได้ประโยชน์จากต้นทุนต่อรายการที่ลดลง เมื่อเทียบกับช่องทางบริการอื่นๆ เช่น ATM หรือสาขา นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์ในด้านการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และทำให้ Mobile Banking เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย และทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

บริษัทฯได้ลงทุนสร้าง API Infrastructure หรือ API สำหรับ Banking Industry เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสมาชิก โดยมีการประยุกต์ใช้งาน API กับบริการต่างๆหลายบริการ รวมทั้งงานด้าน Back Office และ IT Operation ด้วย เพื่อช่วยทำให้ธนาคารสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และยังช่วยให้ธนาคารประหยัดต้นทุนในระยะยาวด้วยการแชร์ API Infrastructure กลางของบริษัทฯ ลดการพัฒนาโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบริการที่ดีขึ้น และประหยัดต้นทุนค่าบำรุงรักษาอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับ Standard API เพื่อให้บริการแก่ธนาคารสมาชิกและลูกค้าธนาคาร

ลักษณะบริการ

การตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการโอนเงินหรือการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านระบบพร้อมเพย์จากหลักฐานการโอน/ชำระเงิน หรือใบสลิป โดยผู้บริโภคหรือร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดยใช้ mobile banking application ของธนาคารที่เป็นสมาชิกในระบบพร้อมเพย์ และมีบริการ Standard API – Transaction Verification เพื่อสแกน miniQR ที่อยู่ในใบสลิปของธนาคารใดก็ได้

โดยธนาคารผู้ออกใบสลิปจะสร้าง miniQR ไว้ในใบสลิปเสมอเพื่อป้องกันการปลอมแปลง แก้ไข ดัดแปลงข้อมูลในใบสลิปซึ่งถูกใช้เป็นหลักฐานการโอน/ชำระเงิน ดังนั้น ลูกค้าต้องการตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์โดยการสแกน miniQR ที่อยู่ในใบสลิป ธนาคาร Service Bank จะเรียก API มายังระบบกลางของบริษัทฯและส่งต่อไปยังธนาคารผู้ออกใบสลิป เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน/ชำระเงินของรายการต้องการตรวจสอบจาก miniQR ในใบสลิปนั้น โดยข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารผู้ออกใบสลิปจะถูกแสดงผลที่ mobile banking application ของธนาคาร Service Bank บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้า นอกจากนี้การตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์ยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการชำระเงินในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับเงินในทันที โดยอาจจะเกิดจากระบบของธนาคารร้านค้ากำลังมีปัญหา ณ ขณะนั้น แต่ลูกค้าผู้บริโภคถูกหักเงินในบัญชีธนาคารไปเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบด้วยการสแกน mini QR ในใบสลิปจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกิดความมั่นใจต่อระบบการชำระเงินพร้อมเพย์

รูปแบบการให้บริการ

บริการระบบ Standard API – Transaction Verification เป็นบริการ online ที่ให้บริการได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน (24*7) โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้จากโทรศัพท์มือถือของตน มี Business Flow ดังนี้

1) ลูกค้าของผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Bank หรือ Non-Bank) ทำรายการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินหรือชำระเงินจากใบสลิปผ่านช่องทางของผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นสมาชิกของบริการ Standard API – Transaction Verification

2) ผู้ให้บริการรับชำระเงินจะส่งรายการ Request ที่ลูกค้าขอดำเนินการในข้อ 1 มายังระบบ Standard API – Transaction Verification หลังจากนั้นระบบจะทำการค้นหาและส่งรายการต่อไปให้ผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป

2.1 กรณีที่ระบบค้นหาแล้วไม่พบผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป ระบบจะแจ้งผลกลับไปยังผู้ที่ส่ง Request

2.2 กรณีที่ระบบค้นหาแล้วพบผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกใบสลิป ระบบจะส่ง Request ต่อไปยังผู้ออกสลิป

3) เมื่อผู้ให้บริการชำระเงินที่ออกสลิปได้รับ Request แล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของการโอนเงินหรือชำระเงิน แล้วตอบกลับข้อมูลรายละเอียดของ Transaction ที่ตรวจสอบนั้นกลับไปยังผู้ให้บริการรับชำระเงินที่ส่ง Request มา

4) ผู้ให้บริการรับชำระเงินที่ส่ง Request จะแจ้งผลการตรวจสอบรายการให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ลูกค้าทำรายการ

เงื่อนไขการใช้บริการ API

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ต้องเป็นธนาคารสมาชิกที่ใช้บริการ PromptPay ของบริษัทฯ

2) ต้องมีการแจ้งความประสงค์การสมัครบริการ API Services ที่ต้องการ โดยไม่มีการจัดทำสัญญาแนบท้ายบริการฯเพิ่มเติม เนื่องจากบริการ API เป็นส่วนหนึ่งของบริการ PromptPay

3) สามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1) ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกบริการ API Service ที่ต้องการปิดบริการ

2) ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกสัญญาบริการ PromptPay และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

3) ธนาคารสมาชิกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครสมาชิกบริการ API Services อันเป็นผลให้ถูกปิดบริการ หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพ

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกบริการ PromptPay ที่ให้บริการ API Service ต่างๆ เช่น Slip Verification, Mobile number ownership validation ตามเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้โดยตรงจากธนาคารผู้ให้บริการแต่ละราย

เงื่อนไข
การให้บริการ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top