8 กรกฎาคม 2548
เปลี่ยนชื่อเป็น
National ITMX
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอทีเอ็ม พูล จำกัด เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
2548 - 2559
บริษัทฯ จัดตั้ง
ระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange)
บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชําระเงิน และเพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชําระเงินระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
27 มกราคม 2560
เปิดตัว
พร้อมเพย์ (PromptPay)
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดตัวบริการ “พร้อมเพย์” (PromptPay) อย่างเป็นทางการ เริ่มให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน แทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้แล้ว
17 พฤศจิกายน 2560
เริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับ
ชำระเงินข้ามธนาคาร
บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการระบบพร้อมเพย์สําหรับการโอนเงินระหว่างบุคคลผ่าน Proxy ID (บัตรประชาชน และเบอร์มือถือ) ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2560
มิถุนายน 2560
ได้รับเลือกให้เป็น
APN Hub
National ITMX ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ทำหน้าที่เป็น APN Hub.ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่ม Asian Payment Network (APN) ให้เป็น APN Hub
7 มีนาคม 2561
เริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับ
เรียกเก็บเงิน
บริษัทฯ ให้บริการระบบ พร้อมเพย์สําหรับการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) โดยต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ รองรับการเรียกเก็บเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล (Pay Alert)
5 ตุลาคม 2562
เริ่มให้บริการ
MyPromptQR
บริษัทฯ เริ่มให้บริการ ระบบพร้อมเพย์ รูปแบบใหม่หรือMyPromptQR แก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นการให้บริการระบบพร้อมเพย์ภายใต้มาตรฐาน ISO 20022
ธันวาคม 2562
เริ่มให้บริการ
Cross-Border QR Payment
บริษัทฯ เริ่มให้บริการ Cross-Border QR Paymentบริการชำระเงินข้ามประเทศผ่าน Mobile banking ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยการ scan QR code
13 พฤศจิกายน 2563
เริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับ
ชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code
บริษัทเริ่มให้บริการพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code กับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกแก่ธนาคารสมาชิกตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา เป็นการให้บริการพร้อมเพย์สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code เป็นครั้งแรกกับประเทศญี่ปุ่น
18 มกราคม 2564
เริ่มให้บริการ
Bulk Payment
บริษัทพัฒนาและเริ่มให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) แบบใหม่ แก่ธนาคารสมาชิก เป็นการพัฒนาและให้บริการระบบการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) ภายใต้มาตรฐาน ISO 20022
29 เมษายน 2564
เริ่มให้บริการเชื่อมโยงโอนเงินระหว่างประเทศ
PromptPay - Paynow
บริษัทให้บริการเชื่อมโยงการโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันที (Real-Time) คู่แรกของโลก PromptPay - PayNow ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ร่วมกันเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยของ 2 ประเทศ
เมษายน 2564
เริ่มให้บริการ
Cross-Border Remittance
บริษัทฯ เริ่มให้บริการ Cross-Border Remittance ซึ่งเป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-Time ที่รองรับการโอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผ่านช่องทาง Mobile banking ของธนาคารที่เข้าร่วมบริการ
15 ธันวาคม 2564
เริ่มให้บริการระบบ
Digital Supplychain Finance
บริษัทฯ เริ่มให้บริการระบบ Digital Supplychain Finance เป็นบริการที่ช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยผ่าน New Infrastructure (PromptBiz)
15 กุมภาพันธ์ 2565
เริ่มให้บริการระบบ
Trade Document Registry (TDR)
บริษัทฯ เริ่มให้บริการ Trade Document Registry (TDR) เพื่อรองรับ การตรวจสอบการขอสินเชื่อธุรกรรมการซื้อขายระหว่างประเทศ ช่วยลดความเสี่ยง การให้สินเชื่อซ้ำซ้อน (Double Financing)
15 กรกฎาคม 2565
โอนย้ายระบบ ICAS จาก ธปท. เป็น
ระบบ ICS
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเปิดให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing System: ICS) ซึ่งเป็นระบบการหักบัญชีเช็คด้วยข้อมูลและภาพในกระบวนการเรียกเก็บ ช่วยให้ธนาคารสมาชิกชำระเงินด้วยเช็คได้อย่างต่อเนื่อง
Top