Cardless ATM Withdrawal

บริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร

เนื่องจากแนวโน้มการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น หลายๆกิจกรรมสามารถกระทำผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือแทน รวมถึงการถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการผ่าน mobile banking application บนโทรศัพท์มือถือได้แล้ว แต่ลูกค้ายังต้องไปนำเงินสดออกมาจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารเจ้าของ mobile application เท่านั้น ดังนั้น โครงการ Cardless ATM Withdrawal ของ ITMX จึงเป็นการต่อยอดบริการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรข้ามธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารสมาชิกให้สามารถทำธุรกรรมข้ามธนาคารได้เป็นครั้งแรก โดยผ่านระบบ ITMXs Single Payment ATM Switch ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเดิมสำหรับบริการถอนเงินสดข้ามธนาคาร

ประโยชน์ของบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร

- เพิ่ม usage การใช้งานตู้ ATM ให้แก่ Acquirer bank

- เพิ่ม coverage ของ ATM network สำหรับบริการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร ให้แก่ Issuer bank

- เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารสมาชิกให้สามารถทำธุรกรรมข้ามธนาคารได้

ลักษณะบริการ

บริษัทฯมีแผนพัฒนาบริการ Cardless ATM Withdrawal เพิ่มเติมบนบริการ ATM Switching เดิมโดยรองรับทั้งการทำรายการแบบ One-Time-Password (OTP) และแบบ QR Code โดยธนาคาร Issuer จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมที่ mobile application ส่วนธนาคาร Acquirer จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมที่ตู้ ATM ให้รองรับบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตรข้ามธนาคาร โดยใช้ common message standard ของระบบ ITMX’s ATM switch โดยในระยะแรกจะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะบางธนาคารที่มีความพร้อมในรูปแบบ OTP ก่อน

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Single Payment แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

3) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

4) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ Single Payment System สามารถใช้บริการต่างๆ ของระบบนี้ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น

- การถอนเงินหรือสอบถามยอดระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

- การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

- การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน Counter สาขาของธนาคารต่างๆ หรือ

- การถอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครื่อง ATM เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ Single Payment
ด้านธนาคารสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

ธนาคารสมาชิกประหยัดค่าลงทุน เช่น ไม่ต้องซื้อเครื่อง ATM หรือเพิ่มสาขาให้มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เครื่อง ATM หรือ Counter ของธนาคารสมาชิกอื่นและยังเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการกับต่างประเทศได้ด้วย อีกทั้งธนาคารสมาชิก ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น

ด้านลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารสมาชิกสามารถทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หลายช่องทาง เช่น เครื่อง ATM ของต่างธนาคารหรือต่างประเทศ Counter ของต่างธนาคาร อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาของธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลารอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ อีกทั้งมีเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น

ความปลอดภัยของระบบ Single Payment

บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Single Payment System โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key

โดยมุ่งเน้นให้ระบบการโอนเงิน/ชำระเงินของประเทศ มีความทันสมัยปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลสามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูลและสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top