สถิติการเรียกเก็บเงินตามเช็คบริการระบบ (ICS)

การเรียกเก็บเงินตามเช็ค

สถิติการเรียกเก็บเงินโดยใช้ตราสาร ได้แก่ เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้งาน ที่บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ให้บริการแก่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ โดยจำแนกข้อมูลตามระบบงานและพื้นที่การเรียกเก็บ

สถิติการเรียกเก็บเงินตามเช็คบริการระบบ ICS
รหัสตาราง ชื่อตาราง ข้อมูล ล่าสุด
ST_ICS_001 การเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 มิ.ย. 2567
ST_ICS_002 การเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของ NITMX จำแนกตามช่วงมูลค่า 17 มิ.ย. 2567
ST_ICS_003 การเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในจังหวัดในเขตภูมิภาค 17 มิ.ย. 2567
ST_ICS_004 การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตจังหวัด 17 มิ.ย. 2567
ST_ICS_005 การเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567
Top