Bulk Payment for Business

DC3 (Credit Next Day) ลักษณะบริการ

Bulk Payment Credit เป็นบริการสำหรับรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการ จำนวนมาก และผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคารจะได้รับเงินในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DC2) หรือ Next Day (DC3)

Bulk Payment Credit Next Day (DC3) เป็นการโอนเงินจากลูกค้าของธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่โอนเงิน เช่น

- จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เข้าบัญชีพนักงานหรือลูกจ้าง

- จ่ายเงินปันผลของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น

- จ่ายคืนภาษีของกรมสรรพากร

- จ่ายดอกเบี้ยตราสารต่างๆ

 

DC2 (Credit Same Day) ลักษณะบริการ

Bulk Payment Credit เป็นบริการสำหรับรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการ จำนวนมาก และผู้รับโอนที่อยู่ต่างธนาคารจะได้รับเงินในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DC2) หรือ Next Day (DC3) Bulk Payment Credit Same Day (DC2)

เป็นการโอนเงินจากลูกค้าของธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของลูกค้าอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินในวันที่โอนเงิน ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้นไม่ต้องรอรับเงินในวันทำการถัดไป ประเภทของรายการเหมือนกับการใช้ Bulk Payment Credit Next Day คือ

- จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ เข้าบัญชีพนักงานหรือลูกจ้าง

- จ่ายเงินปันผลของบริษัทเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น

- จ่ายคืนภาษีของกรมสรรพากร

- จ่ายดอกเบี้ยตราสารต่างๆ

 

DD3 (Debit Next Day) ลักษณะบริการ

Bulk Payment Debit เป็นบริการสำหรับหักบัญชีระหว่างธนาคาร ที่มีจำนวนเงินไม่สูง แต่มีปริมาณรายการมาก โดยได้มีการทำสัญญาตกลงกันไว้ล่วงหน้า และผู้ถูกหักบัญชีที่อยู่ต่างธนาคาร จะถูกหักบัญชีในวันไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการแบบ Same Day (DD2) หรือ Next Day (DD3) ปัจจุบันมีเฉพาะบริการ Debit Next Day เท่านั้น

Bulk Payment Debit Next Day (DD3) ธนาคาร ผู้รับฝากเงินของผู้รับชำระเงิน ส่งคำสั่งเพื่อไปหักเงินในบัญชีลูกค้า ที่เปิดบัญชีไว้กับต่างธนาคาร ซึ่งผู้รับชำระเงิน จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ส่งคำสั่งให้หักบัญชี เพื่อรองรับบริการต่างๆ ดังนี้

- ชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ชําระค่าเบี้ยประกัน ประกันชีวิต

- เรียกเก็บเงินตามบัตรเครดิต, ค่าผ่อนชําระ, ซื้อหลักทรัพย์

- ค่าสมาชิก ค่าบํารุง ฯลฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ Bulk Payment System

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการใช้บริการของระบบ จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่ธนาคารสมาชิกของระบบใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของระบบ Bulk Payment โดยทำข้อตกลงการใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ ธนาคารสมาชิกจะทำข้อมูลตาม format ของระบบ Bulk Payment และส่งให้บริษัทฯ ณ วันที่ต้องการโอนเงิน ตามเวลาที่กำหนดหรือล่วงหน้าก่อนวันที่จ่ายเงิน 30 วัน ตามปฏิทิน เมื่อถึงวันจ่ายเงิน บริษัทฯ จะชำระดุลระหว่างธนาคาร โดยผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินในวันเดียวกัน

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ Bulk Payment

1. ธุรกิจที่มีการรับ หรือการจ่ายเงินรายย่อย สามารถเรียกเก็บ และจ่ายชำระเงินข้ามธนาคาร ได้สะดวกกว่าเดิม เพราะผู้รับและผู้จ่ายเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอยู่ที่ธนาคารเดียวกัน

2. ลดงานเอกสาร เช่น การเตรียมงานเอกสาร การเขียนเช็ค การตรวจนับเงินสด 

3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและแรงงาน

4. ง่ายต่อการตรวจสอบ เพราะระบบจัดทำรายละเอียด ทั้งด้านผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงินให้สามารถตรวจสอบได้

5. การโอนชำระเงินมีผลถูกต้องแน่นอน ได้รับเงินทันที เมื่อมีการหักบัญชีจากผู้จ่ายเงิน

6. มีความปลอดภัยสูง เพราะระบบใช้วิธีการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ความปลอดภัยของระบบ Bulk Payment

บริษัทฯ เห็นความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม โดยคำสั่งโอนเงินที่ส่งจากธนาคารสมาชิก มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง เครือข่ายเฉพาะ (Private Network) ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล ที่ถูกส่งผ่านระหว่างธนาคารสมาชิกและบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ผู้ส่งข้อมูลจะมี Private Key ประจำตัวในการสร้าง Digital Signature กำกับในข้อมูลที่ส่งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้ระบบ Bulk Payment สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักดูข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top