Local Switching

ลักษณะบริการของ Local Switching (Debit)

ITMX Local Switching สำหรับบัตรเดบิต เป็นบริการเชื่อมต่อระบบงานของบริษัทฯ กับระบบงานของธนาคารสมาชิก Switching โดยวิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (On-Line) เพื่อทำ การรับ-ส่งรายการขออนุมัติการทำการตัดยอดเงินในบัญชีผู้ถือบัตรของธนาคารผู้ออกบัตร และบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ณ จุดขายสินค้าและ/หรือบริการ โดยผ่านเครื่องรับบัตร (Electronic Data Capture – เครื่อง EDC) หรือบริการช่องทางอื่นๆ ของธนาคารเจ้าของร้านค้า โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางส่งผ่าน (Switching) รายการคำขออนุมัติและรายการอนุมัติการตัดยอดเงินดังกล่าว โดยระบบปัจจุบันใช้เฉพาะบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทยเพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการผ่านธนาคารเจ้าของร้านค้าภายในประเทศไทย รวมทั้งการให้บริการ Back Office เช่น ประมวลผลและชำระดุล กระบวนการคิดค่าธรรมเนียม การปฏิเสธการทำรายการ การปรับปรุงรายการ และการเรียกดูรายงาน ฯลฯ

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Local Switching System

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

2) ต้องทำหลักประกันความสามารถในการชำระดุลการหักบัญชี กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกระบบบาทเนต ซึ่งเป็นสถาบันผู้ให้หลักประกัน (CP: Collateral Provider) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities Requirement For Settlement: SRS)

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 หรือ

2) ขาดหลักประกันความสามารถในการชำระดุลการหักบัญชี กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกระบบบาทเนต ซึ่งเป็นสถาบันผู้ให้หลักประกัน (CP: Collateral Provider) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities Requirement For Settlement: SRS)

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ ITMX Local Switching

1. ลูกค้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย ลดการพกเงินสดสำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่อง จากมีช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้แทนเงินสดได้เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริม e-Payment เพื่อลดต้นทุนการจัดการเงินสดของธนาคารสมาชิก เช่น การตรวจนับธนบัตร การขนส่ง/การจัดเก็บ/เติมเงิน ATM ค่าจัดเก็บรักษาเงินสด ค่าประกันภัย เป็นต้น

3. ลดความเสี่ยงจากธนบัตรปลอม

4. ลดต้นทุนการให้บริการระบบการชำระเงินของธนาคาร โดยการใช้ระบบ Local Switching ที่มีอยู่แล้วในประเทศ

5. ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบการชำระเงินของต่างประเทศ

ความปลอดภัยของระบบ ITMX Local Switching

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Local Switching System โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key โดยมุ่งเน้นให้ระบบ ชำระเงินผ่านบัตรมีความทันสมัย ปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูล และสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ระบบ Local Switching ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management Systems) หรือระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้ผ่านการรับรองการ Complied ตามมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรระดับสากลแล้ว

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top