Mass Transit

บริษัทฯ พัฒนาระบบ ITMXs Local Switching Mass Transit สำหรับบัตรเดบิตแบบ Contactless ให้รองรับธุรกรรมในรูปแบบ Intra-day process และ Deferred Authorization เพื่อสนับสนุนโครงการตั๋วร่วมของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) โดยส่งเสริมให้สามารถใช้บัตรเดบิตแทนบัตรโดยสารรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะได้

กระบวนการทำงานระหว่างวัน

1. ผู้ถือบัตรของผู้ให้บริการออกบัตร (Issuer) ระบบ ITMX Local Switching ทำรายการแตะบัตรเพื่อใช้บริการผ่านอุปกรณ์หรือช่องทางการชำระเงินของ Public Transportation Operator (PTO) ด้วยบัตรเดบิต
2. PTO ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากการแตะบัตรเพื่ออ่านข้อมูลใน Chip 
            - บัตรที่ทำรายการ มีข้อมูลใน Chip ถูกต้องหรือไม่
            - บัตรที่ทำรายการ อยู่ใน Deny List หรือไม่
            - บัตรที่ทำรายการ หมดอายุแล้วหรือไม่
3.เมื่อตรวจสอบแล้วส่งผลการพิจารณาขออนุมัติการให้เดินทาง ดังนี้
    3.1 อนุมัติรายการ (Approved) อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหลังจากเข้าไปในสถานี หากเป็นการสำหรับการเดินทางครั้งแรกของวัน ระบบงาน Back Office ของ PTO จะมีส่งรายการ Account Verification Request (AVR) เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรกับผู้ให้บริการออกบัตร (Issuer) ผ่านระบบ ITMX Local Switching โดยผลการทำรายการ AVR มีดังนี้
           - อนุมัติรายการ (Approved)  ทาง PTO จะอนุญาตให้เดินทางได้ต่อไป 
           - ปฏิเสธรายการ (Rejected)  ทาง PTO จะเพิ่มบัตรนี้เข้าไปอยู่ใน Deny List เพื่อไม่ให้สามารถเดินทางครั้งถัดไป
    3.2 ปฏิเสธรายการ (Rejected) ไม่อนุญาตให้เดินทาง
4. ณ สิ้นวันทาง PTO และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) จะรวบรวมการเดินทางทั้งหมดจากบัตรเดบิต และสรุปยอดจำนวนเงิน เพื่อส่งรายการขออนุมัติทำรายการของผู้ถือบัตรไปยัง Issuer ผ่านระบบ ITMX’s Local Switching ในรูปแบบ Deferred Authorization
    4.1 อนุมัติรายการ (Approved)
    4.2 ปฏิเสธรายการ (Rejected) PTO จะเพิ่มข้อมูลบัตรเข้าไปอยู่ใน Deny List เพื่อไม่ให้สามารถเดินทางในครั้งถัดไป เนื่องจากไม่สามารถขออนุมัติรายการตัดเงินได้สำเร็จ และจะเข้าสู่กระบวนการ Debt Recovery

เงื่อนไขการให้บริการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

สมาชิกระบบ Local Switching – Mass Transit จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นสมาชิกผู้ออกบัตร (Issuer) ในระบบ ITMX’s Local Switching ของบริษัทฯ
  2. สมัครขอใช้บริการ Mass Transit และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับการทำรายการ Intra-day process

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

  1. ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
  2. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
  3. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ร่วมใช้ระบบตามประกาศ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566

 

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ของบริการ Local Switching Mass Transit

การใช้บัตรเดบิตสำหรับระบบรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะ มีประโยชน์หลายอย่าง ดังนี้

  1. ความสะดวกสบาย: บัตรเดบิตง่ายต่อการพกพาและการใช้งาน
  2. การชำระเงินแบบไร้สัมผัส: ทำได้ง่ายๆเพียงแค่การแตะและเดินทาง
  3. การตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย: การใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตถูกบันทึกและตรวจสอบได้ง่าย
  4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยของระบบ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลรายการธุรกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในระบบ ITMX บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ITMX ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เทียบเท่าระดับสากล ISO/IEC 27001, ISO/IEC27701 และ PCIDSS การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้ทำการป้องกันการเข้าถึงด้าน Physical และ Logical อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดเก็บข้อมูลได้ใช้การเข้ารหัสข้อมูล Application ในส่วนของ Encrypt Sensitive Data ด้วย Tokenizer และมีการจัดเก็บ Key ที่ใช้ในการ Encrypt/Decrypt ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ HSM ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top