Cross-Border Fund Transfer (CBFT)

ลักษณะบริการ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศภายใน Asian Payment Network (APN) สำหรับประเทศสมาชิกที่สมัครบริการ APN Hub – CBFT โดยธนาคารผู้ส่งคำสั่งโอนเงิน (Sending Bank) จะสามารถให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศแก่ลูกค้าของตน เพื่อเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเงินในต่างประเทศ (Beneficiary Bank) แบบ real-time ได้ในต้นทุนต่ำ

รูปแบบการให้บริการ

ตัวอย่าง Flow การทำรายการระหว่าง ITMX Switch (ประเทศไทย) และ KFTC Switch (ประเทศเกาหลี)

1) ลูกค้าผู้โอนเงิน (Sender) ของธนาคารสมาชิกกลุ่ม APN (Sending Bank) ทำรายการสอบถามสถานะบัญชีผู้รับเงินโอน โดยที่จะมีการส่งข้อความรายการ Beneficiary Account Inquiry Request มาที่ Foreign Switch -KFTC (ในกรณีนี้ ลูกค้าทำการโอนเงินมาจากประเทศเกาหลีใต้ ส่งมาให้บัญชีผู้รับเงินในธนาคารสมาชิกประเทศไทย)

2) ระบบของ Foreign Switching จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และรูปแบบข้อความตามที่ตกลงกันกาหลีใต้ จากนั้นระบบของ KFTC Switching จะทำการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อความ (Message Reformatting from Local-KR Format -> APN Hub ISO8583 Message Format) และเข้ารหัสข้อความแบบ (MAC – Message Authentication Code Cryptography) และส่งต่อรายการ Beneficiary Account Inquiry Request ไปยังระบบ APN Hub ตาม Message Format ที่กำหนดกันไว้ใน APN Hub Technical Specification for APN Members

3) ระบบ ITMX APN Hub ทำการตรวจสอบรูปแบบข้อความและข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ (Message Format Verification และ Message Data Validation) เมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งสองขั้นตอนแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank) ว่าอยู่ภายใต้ Switch ประเทศผู้รับเงินโอนปลายทางที่ประเทศใดในกลุ่มสมาชิก APN (Beneficiary Switch) และระบบจะทำการเข้ารหัสข้อความใหม่ พร้อมส่งข้อความรายการ Beneficiary Account Inquiry Request ไปยัง Foreign Switch ของธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank)

4) ITMX ทำหน้าที่เป็น Beneficiary Switch ของประเทศไทย ที่ดูแลธนาคารผู้รับเงินโอนที่ใช้บริการ APN Hub CBFT กับ ITMXโดยที่ระบบ Single Gateway ของ ITMX จะเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับธนาคารสมาชิก (TH Beneficiary Bank) และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกันบนรูปแบบข้อความเดิม (Message ORFT ISO8583) โดยที่ระบบ Single Gateway ของ ITMX จะทำหน้าที่ Message Reformatting จาก APN Hub CBFT -> ORFT ISO รวมทั้งทำการ Convert Currency จาก USD (APN Hub Settlement Currency) มาเป็น THB (Local TH Settlement Currency) และทำการส่งต่อให้กับธนาคารผู้รับเงินโอนเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินโอน โดยที่ธนาคารผู้รับเงินโอนสามารถตอบกลับข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอนกลับมายัง ITMX อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • 4.1 อนุมัติรายการ (Approved) รวมถึงส่งข้อมูลบัญชีผู้รับเงินกลับมายัง ITMX (ข้อ 5)
 • 4.2 ปฏิเสธรายการ (Rejected)

5) ธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank) ส่งข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน และผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน Beneficiary Account Inquiry Response ตามข้อ 4 ไปยัง ITMX Single Gateway (Beneficiary Switch)

6) ITMX Single Gateway (Beneficiary Switch) ทำการส่งต่อข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน และข้อความผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน Beneficiary Account Inquiry Response จากธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank) ไปที่ระบบ ITMX APN Hub Switching

7) ระบบ ITMX APN Hub Switching ทำการส่งต่อข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน และข้อความผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน Beneficiary Account Inquiry Response ไปยังสวิตช์ผู้โอนเงิน KFTC (Sending Switch)

8) KFTC (Sending Switch) ทำการส่งต่อข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน และข้อความผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้รับเงินโอน Beneficiary Account Inquiry Response ไปยังธนาคารผู้โอนเงิน (Sending Bank) และจากนั้นเป็นหน้าที่ของธนาคารผู้โอนเงิน ที่จะต้องแสดงข้อมูลการโอนเงินให้กับทางผู้โอนเงินทราบ และประกอบการจิจารณาการโอน ผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการนั้นๆ ว่าผู้โอนเงินยินดีที่จะยืนยันการทำรายการโอนเงินครั้งนี้หรือไม่ โดยที่ข้อมูลที่จะต้องแสดงให้ผู้โอนทราบนั้น จะประกอบไปด้วย

 • 8.1 ชื่อผู้โอนเงิน (Sender Name)
 • 8.2 ชื่อธนาคารผ้โอนเงิน (Sending Bank Name)
 • 8.3 วัน/เวลา ของการทำรายการ (Transaction Date/Time)
 • 8.4 เลขอ้างอิงการทำรายการ (Receipt/Transaction Reference Number)
 • 8.5 ยอดเงินที่ผู้โอนเงินจะถูกหักออกจากบัญชี (Sender Amount – THB)
 • 8.6 ชื่อบัญชีผู้รับเงินโอน (Beneficiary Name)
 • 8.7 เลขที่บัญชีผู้รับเงินโอน (Beneficiary Account Number – Optional)
 • 8.8 ยอดเงินที่ผู้รับเงินโอนจะได้รับ (Beneficiary Amount – USD)
 • 8.9 หมายเหตุในการโอนเงิน (Reason for Cross Border Fund Transfer)

9) เมื่อผู้โอนเงินทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในข้อ 8) แล้ว จากนั้นทำการตอบตกลงยืนยันการโอนเงิน ทางธนาคารผู้โอนเงินจะทำการหักเงินจากบัญชีผู้โอนเงิน ตามที่แจ้งให้ผู้โอนเงินทราบ และส่งข้อความยืนยันการโอนเงิน Confirm Remittance Request ไปให้กับ KFTC Switch ผู้โอนเงิน (Sending Switch)

10) ระบบของ KFTC Switching ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และรูปแบบข้อความตามที่ตกลงกันในประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นระบบของ KFTC Switching จะทำการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อความ (Message Reformatting from Local-KR Format -> APN Hub ISO8583 Message Format) จากนั้นทำการเข้ารหัสข้อความแบบ (MAC – Message Authentication Code Cryptography) และส่งต่อรายการ Confirm Remittance Request ไปยังระบบ APN Hub ตาม Message Format ที่กำหนดกันไว้ใน APN Hub Technical Specification for APN Members

11) ระบบ ITMX APN Hub ทำการตรวจสอบรูปแบบข้อความ ว่าถูกต้องตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ (Message Format Verification) จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลในเนื้อข้อความ ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ (Message Data Validation) และตรวจสอบว่าได้มีการทำราบการ Beneficiary Account Inquiry Request อยู่ก่อนแล้วหรือไม่ หากไม่มีระบบจะทำการ Reject ข้อความนั้น แต่ถ้าผ่านการตรวจสอบขั้นต้นเหล่านี้แล้ว ขั้นต่อไประบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank) ว่าอยู่ภายใต้สวิตช์ประเทศผู้รับเงินโอนปลายทางที่ประเทศใดในกลุ่มสมาชิก APN (Beneficiary Switch) จากนั้นระบบจะทำการเข้ารหัสข้อความใหม่ และทำการส่งข้อความรายการ Confirm Remittance Request ไปยังสวิตซ์ผู้ดูแลธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank)

12) ITMX ทำหน้าที่เป็น Beneficiary Switch ของประเทศไทย ที่ดูแลธนาคารผู้รับเงินโอนที่ใช้บริการ APN Hub CBFT กับ ITMXโดยที่ระบบ Single Gateway ของ ITMX จะเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับธนาคารสมาชิก (TH Beneficiary Bank) และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกันบนรูปแบบข้อความเดิม (Message ORFT ISO8583) โดยที่ระบบ Single Gateway ของ ITMX จะทำหน้าที่ Message Reformatting จาก APN Hub CBFT -> ORFT ISO รวมทั้งทำการ Convert Currency จาก USD (APN Hub Settlement Currency) มาเป็น THB (Local TH Settlement Currency) และทำการส่งต่อให้กับธนาคารผู้รับเงินโอนเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินโอน โดยที่ธนาคารผู้รับเงินโอนจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) ระหว่างข้อความ Beneficiary Account Inquiry Request และ Confirm Remittance Request ว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันหรือไม่ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทาง ITMX ได้เขียนกำหนดไว้ใน Operating Manual และทางธนาคารผู้รับเงินโอนสามารถตอบกลับผลการนำเข้าเงินโอนให้กับบัญชีผู้รับเงินโอน Confirm Remittance Response มายัง ITMX อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • 12.1 อนุมัติรายการ (Approved)
 • 12.2 ปฏิเสธรายการ (Rejected)

13) ITMX Single Gateway (Beneficiary Switch) ทำการส่งต่อผลการนำเข้าเงินโอนให้กับบัญชีผู้รับเงินโอน Confirm Remittance Response จากธนาคารผู้รับเงินโอน (Beneficiary Bank) ไปที่ระบบ ITMX APN Hub Switching

14) ระบบ ITMX APN Hub Switching ทำการส่งต่อผลการนำเข้าเงินโอนให้กับบัญชีผู้รับเงินโอน Confirm Remittance Response ไปยังสวิตช์ผู้โอนเงิน KFTC (Sending Switch)

15) KFTC (Sending Switch) ทำการส่งต่อผลการนำเข้าเงินโอนให้กับบัญชีผู้รับเงินโอน Confirm Remittance Response ไปยังธนาคารผู้โอนเงิน (Sending Bank) และจากนั้นเป็นหน้าที่ของธนาคารผู้โอนเงิน ที่จะต้องทำการพิมพ์เอกสารหลักฐานยืนยันการทำรายการโอนเงิน (Receipt) ให้กับผู้โอนเงิน (Sender) โดยที่ข้อมูลที่จะต้องพิมพ์ลงในเอกสารหลักฐาน จะเป็นไปตามข้อ (8)

เงื่อนไขการใช้บริการ APN Hub Services

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1)ต้องเป็นธนาคารสมาชิกที่ใช้บริการ Single Payment System ของบริษัทฯ

2)ต้องมีการแจ้งความประสงค์การสมัครบริการ APN Hub Services และจัดทำสัญญาแนบท้ายบริการฯเพิ่มเติม สำหรับการให้บริการธุรกรรมการถอนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารสมาชิกในกลุ่มประเทศสมาชิก Asian Payment Network (APN)

3)สามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติของบริการฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการป้องกันการทุจริต ตามที่กฏหมายภายในประเทศกำหนด (AML/ CFT : Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism, and Fraud Protection)

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1) ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาบริการ APN Hub Services และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

2) ธนาคารสมาชิกแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาบริการ Single Payment System และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

3) ธนาคารสมาชิกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของผู้สมัครสมาชิกบริการ APN Hub Services อันเป็นผลให้ถูกยกเลิกสัญญาบริการฯ และสิ้นสุดสมาชิกภาพ

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆที่เป็นสมาชิกบริการ APN Hub Services จะสามารถใช้บริการถอนเงินสดหรือสอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารในต่างประเทศ รวมถึงบริการโอนเงินหรือรับเงินโอนระหว่างประเทศโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้โดยตรงจากธนาคารผู้ให้บริการแต่ละราย

APN Hub Service ของบริษัทฯ คือ บริการ Cross-Border Services ที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิก Asian Payment Network (APN) ด้วยระบบ APN Hub ซึ่งเป็น Traditional Technology ด้วย ISO 8583 message standard โดยมีบริษัทฯทำหน้าที่เป็น Operator ผู้ให้บริการระบบ APN Hub เพื่อ Switch รายการธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับสมาชิกในระบบ APN Hub ซึ่งบริการภายใต้ระบบ APN Hub มี 2 บริการ คือ Cross-Border ATM Service (CBAS) และ Cross-Border Fund Transfer (CBFT)

 

เงื่อนไข
การให้บริการ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top