EDC (Banking Agent)

บริการถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC

ลักษณะบริการ

บริการถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC (Banking Agent) เป็นการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมบนระบบ ITMX Single Payment System ให้รองรับการถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC Terminal นอกเหนือจากเครื่อง ATM Terminal โดยลูกค้าจะสามารถทำธุรกรรมถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ของผู้ให้บริการ Non-Bank ซึ่งทำหน้าที่เป็น Banking Agent ของ Acquirer Bank ในระบบ Single Payment System ของบริษัทฯ โดยธนาคาร Acquirer Bank จะมีข้อตกลงทางธุรกิจกับ Banking Agent และทำหน้าที่ส่งคำสั่งการถอนเงินผ่านเครื่อง EDC ในเครือข่ายของ Banking Agent มายังระบบ ITMX เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตร (Issuer Bank) เพื่อขออนุมัติรายการถอนเงินสดในทำนองเดียวกับการทำรายการถอนเงินที่เครื่อง ATM นอกจากนี้ Acquirer Bank จะต้องมีหน้าที่รับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของ Banking Agent รวมถึงรับความเสี่ยงจากการชำระดุลระหว่างธนาคารในลักษณะเดียวกับการเป็น Acquirer Bank สำหรับเครื่อง ATM โดยบริษัทฯจะทำหน้าที่เป็น Switching เพื่อประมวลผลแบบ Online สำหรับรายการถอนเงินสดด้วยบัตรเดบิตของธนาคารสมาชิกที่เข้าร่วมบริการถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC (Banking Agent) ในระบบงาน ITMX’s Single Payment System ตามเดิม โดยมีการเพิ่มประเภทของ Terminal ใหม่ในระบบ คือ เครื่อง EDC จากเดิมที่มีเฉพาะเครื่อง ATM เท่านั้น บริการถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC (Banking Agent) จะช่วยให้แก่ธนาคารสมาชิกที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งเครื่อง ATM โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสาขาและศูนย์เงินสดของธนาคาร ซึ่งมีต้นทุนการขนเงินและการบริหารเครื่อง ATM ที่ค่อนข้างสูง มีทางเลือกอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่าการลงทุนติดตั้งเครื่อง ATM เพื่อให้บริการถอดเงินสดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขการใช้บริการระบบ Single Payment แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีเป็นธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1) ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1) ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น

2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

กรณีเป็นลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ Single Payment System สามารถใช้บริการต่างๆ ของระบบนี้ได้ตาม Product ที่ธนาคารสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น

- การถอนเงินหรือสอบถามยอดระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

- การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเครื่อง ATM

- การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน Counter สาขาของธนาคารต่างๆ หรือ

- การถอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครื่อง ATM เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับธนาคารที่ตนเองเป็นลูกค้าอยู่ได้โดยตรง

เงื่อนไข
การให้บริการ
ประโยชน์
ของบริการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ Single Payment
ด้านธนาคารสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

ธนาคารสมาชิกประหยัดค่าลงทุน เช่น ไม่ต้องซื้อเครื่อง ATM หรือเพิ่มสาขาให้มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เครื่อง ATM หรือ Counter ของธนาคารสมาชิกอื่นและยังเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการกับต่างประเทศได้ด้วย อีกทั้งธนาคารสมาชิก ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น

ด้านลูกค้าของธนาคาร

ลูกค้าของธนาคารสมาชิกสามารถทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หลายช่องทาง เช่น เครื่อง ATM ของต่างธนาคารหรือต่างประเทศ Counter ของต่างธนาคาร อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสาขาของธนาคาร และไม่ต้องเสียเวลารอทั้งคิวเข้ารับบริการ รอเวลาธนาคารเปิดทำการ หรือรอให้ถึงวันทำการ อีกทั้งมีเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น

ความปลอดภัยของระบบ Single Payment

บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Single Payment System โดยเน้นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเส้นทางการเชื่อมต่อ และผ่านอุปกรณ์ Network ระหว่างธนาคารสมาชิกกับบริษัทฯ แบบเครือข่ายเฉพาะ (Private Network) มีการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยระบบ Security Key

โดยมุ่งเน้นให้ระบบการโอนเงิน/ชำระเงินของประเทศ มีความทันสมัยปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลสามารถป้องกันมิให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ป้องกันการดักข้อมูลและสามารถรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ

ความปลอดภัย
ของระบบ
ธนาคารผู้ให้บริการ
Top